1
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
2
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
3
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
4
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
5
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
6
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
7
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
8
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (โควตา)  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
9
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.3 เข้าศึกษาต่อ ม.4 (โควตา)
  "นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกประเภท ไม่ต้องยื่นคะแนน O-net โรงเรียนจะคีย์ผลคะแนนO-net จาก สทศ.เอง"