:: ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
:: : วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ที่ ชื่อ นามสกุล โทรศัพท์ e-Mail
1 นายวรากร  รื่นกมล081-8530095ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นายสมศักดิ์  งามสมเกล้า081-9268392กลุ่มบริหารทั่วไป
3 นายสมใจ  พัฒน์วิชัยโชติ081-9910940กลุ่มบริหารงบประมาณ
4 นายอนันต์  มีพจนา084-0553755กลุ่มบริหารงานวิชาการ
5 นางสมใจ  คลังวิจิตร089-1409920somjai.green@gmail.com
6 นายรณวริทธิ์   ขะชาตย์098-8915787kronwarit@gmail.com
7 นางอารี  การสมธร086-1260323
8 นายวสุธา  ธรรมประสิทธิ์063-1438147vasutt119@gmail.com
9 นางวิจิตร  ดัดเพชร081-3640560
10 นางสาวชมัยพร  พืชกมุทร081-7004287
11 นางกรรณิการ์  มีสมสิบ081-8516702k.kannika05@hotmail.com
12 นายวิเชษฐ  ค้าสุวรรณ086-7683531
13 นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์089-6145691niphaporn.sangpairot@gmail.com
14 ว่าที่ ร.ต.วิชัย  วงษ์สุวรรณ084-0556385
15 นางวรรณา  ธงชัย062-7687555
16 นางนาฎนลิน  จุลโมกข์081-6827779pam25811f@gmail.com
17 นางสุวพรรณ  เกียรติบำรุง089-4104989
18 นางสาววรรณิภา  เฉลิมหมู่089-2834852wannipa240149@gmail.com
19 นางสาวฉันทนา  ยัญญลักษณ์035-241553chantana1953@windowslive.com
20 นางมันทนี  บุญฤทธิ์086-5610116oik2510@gmail.com
21 นางน้ำทิพย์  มหานิยม062-7584477namtip998@hotmail.com
22 ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ  สุขสมโภชน์081-9366361
23 นางศรศมน  มรุตัณฑ์099-1598364sornsamon2511@gmail.com
24 นางวิภาภรณ์  คำลือชัย086-7678658wipaporna74@gmail.com
25 นางปฐมาวดี  คุ้มภัย061-5216056
26 นางรัชนา  แสงเปล่งปลั่ง098-5455195ratchana_ayw@hotmail.com
27 นางผกาพันธ์  โชตินิสากรณ์087-1181209
28 นางสายชล  รัมมะนพ087-0174060
29 นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ081-7784067
30 นางสาวสุวรรณา  แสนสุข086-5528121
31 นายเอกชัย  วิลามาศ089-7214967penaek1@gmail.com
32 นางจุฑามาศ  ทองอร่าม086-5243844
33 นางศราพร  หาญยุทธกร093-5978245
34 นายสิรภพ  ทองอร่าม089-8012235saraphop009@hotmail.com
35 นางกัลยภร  กมลาสิน062-5960459kanyaporn.kamalasin@gmail.com
36 นายสุรสิทธิ์  โมกขเสน089-238-4509surasitmokk@gmail.com
37 นางวิไล  เอกกฐิน089-1609685
38 นายศักดา  สาพิมาน084-679-7729nuyza2530@hotmail.com
39 นางวรรณีรัตน์  มั่นเกษวิทย์081-4512559
40 นายประจวบ  แสนชัย086-3350860
41 นายฉัตร์ชัย  อรรถปักษ์081-9260462chatchai_atthapak@hotmail.com
42 นางวาสนา  กองรส089-2097995kr_wasana@hotmail.com
43 นางสาวปราณี  มีพจนา089-0803323
44 นายพิชัย  หิดาวรรณ089-8863387
45 นางสาวมลิวัลย์  สุขแก้ว089-900-7556
46 นางศิริวรรณ  ประสงค์083-6167829
47 นางธีรกานต์  ขะชาตย์099-0495551kteerakan2013@gmail.com
48 นายศุภกร  การสมบัติ089-1083914chat301@gmail.com
49 นางนวรัตน์  พินนอก081-7896992pinnok12@gmail.com
50 นางขนิษฐา  กิตติวิริยะ087-6629370
51 นายธวัชชัย  เพ็ชนี086-7622532
52 นายปรีชา  ช่วยสงค์089-000-5022chaiyathani@gmail.com
53 นายจิรัฏฐ์  แย้มประดิษฐ์098-445445-9krupeera@hotmail.com
54 นางพัลลภา  กมลพันธ์089-067-2741
55 นางชูศรี  เอกปิยะพรชัย081-5706784
56 นางสาววิมล  พรรณนิคม081-9891156
57 นางสาวมะลิวัลย์  เลี้ยงศิริ083-0343303maliwan2505@gmail.com
58 ว่าที่ ร.ต.หญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ085-4489428nanat2512@hotmail.com
59 นางสาวรัตนา  เปียทอง089-8184575
60 นางสาวมารยาท  ดำรงสุกิจ081-9911778marayat.d@hotmail.com
61 นายมานพ  เอกจริยวงศ์089-790-8122manop2239@gmail.com
62 นายชัยวัฒน์  ศรีไทย089-220-3816chaiwat.ch89@hotmail.com
63 นางสาวฮัสน๊ะฮ์  มุ่งมาตร์081-4553165mungmasth@gmail.com
64 นางสุภัทรา  โกมลวานิช086-6068969ayw.supatraeng@gmail.com
65 นางนิตยา  จริตธรรม081-296-5578nittayajarittham@gmail.com
66 นางสาวอภิญญา  มาแย้ม086-0023510
67 นายเศรษฐพงษ์  จันทร์แก้ว090-6234638tao_g8@hotmail.com
68 นางพรพิมล  ส้มทอง080-0209227
69 นางสิรธิมา  เจตนาพิทักษ์กุล081-1414021sirathima@gmail.com
70 นางวิมล  ขันธมาศ085-138-1557
71 นางสุมาลี  สาระสันต์064-0140027
72 นางสุธาสินี  เนคมานุรักษ์081-2973658sutha.kubkib@gmail.com
73 นางสาวสาลีนี  เพ็งอุดม089-0908865
74 นางสาวอมรรัตน์  ทองโชติ090-9795320nui_phy@hotmail.com
75 นายนันทวัตน์  ไวยบุญญา090-9735271
76 นางชนนิกานต์  สามสี089-538-2609chonnikan.sam@gmail.com
77 นางสาวปาณิสรา  ระษารักษ์086-1348903ahha_chin@hotmail.com
78 นายวรรธน  จำปาทอง086-1278953wankrub@gmail.cm
79 นางสาวสุภาพร  สมานเกียรติ์083-0676844ptchukiat@gmail.com
80 นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์086-0291571kanchaneebor@gmail.com
81 นายกิตติพัฒน์  สงวนงาม081-759-5788por067@hotmail.com
82 นายสุวพัฒน์  สงวนงาม081-994-4878suwapat-s@hotmail.com
83 นางณัฐมน  สุชัยรัตน์083-0071363ampare_gap@hotmail.com
84 นางสาวสุวิมล  ถนอมนิล084-0022963monboxza@hotmail.com
85 นางสาวรสริน  ตัญญวงษ์080-5801459ooh_rossy@hotmail.com
86 นายพรเทพ  ตรีสิทธิ์084-776-1152sakarao_ocs@hotmail.com
87 นายอธิท  อธิวรปัญญากุล062-6360514poptylovecat@hotmail.com
88 นางปรานี  มีวุฒิสม083-5509797pran_ym@hotmail.com
89 นายสันติราษฎร์  เรียนงาม086-7970122
90 นางสาวเพ็ญทิพย์  สีคร้าม085-901-3300dorae_thip@hotmail.com
91 นางสาวเมทีนี  นิชี092-2751767pad_matinee@hotmail.com
92 นางมาลัย  ยิ่งมานะ089-4552758
93 นางสาวเต็มจิต  ธานีเจตน์089-903-2554
94 นายเชาวรินทร์  ดีฉาย087-2279899chowarin_69@hotmail.com
95 นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น087-5482029
96 นางกันยารัตน์  ศรีวงค์วรรณ085-920-2031kanyarat2031@gmail.com
97 นางสุภาภรณ์  สาพิมาน086-973-6259
98 นายอรรณพ  จิวราห์ศรีสกุล091-7369381
99 นางสาวเบญจมาภรณ์  กองสัมฤทธิ์082-7928452jin_kani@hotmail.com
100 นางสาวมุทิตา  กตัญญูพันธ์089-1571093ploybp1911@gmail.com
101 นายศราวุธ  สุขบรรณ์เทิง087-7238542
102 นายยุรนันท์  อัตตะสาระ090-2272125yattasara@gmail.com
103 นายพรเทพ  บุณยกุล094-6657773turm7246@hotmail.com
104 นายพิภพ  วัดกิ่ง082-1544723pipob.wadking20@gmail.com
105 นายธารา  มาบุญคง080-6645951
106 นายธีรวีร์  แพบัว087-5872059pappa_2007@hotmail.com
107 นางสาวพรรณนิภา  กลิ้งอินทร์080-5103638
108 นางสาวปทิตตา  เล็กวิกรม089-1657115
109 นายสมเกียรติ  วิเชียรวิลาวัณย์086-5087503
110 นายอดุลย์  ม่วงกรุง090-9864187
111 นางศุภลักษณ์  จันทนวงษ์084-0164612
112 นางพัชรีรัตน์  เชื้อพันธ์089-8815317
113 นางสาวมรรษวรรณ  ศุภเวที086-0521419matsawan.s@gmail.com
114 นายธีรการณ์  สุสุขเสียง087-5078908
115 นางสาวพัลลภา  พันธุ์จันทร์แม้น086-5416609aum.amy0309@gmail.com
116 นายศุภพร  ตรีไพชยนต์ศักดิ์092-2826368hereten@hotmail.com
117 นางสาวชุติมา  ประภัสสรพิทยา086-1327599cprapasorn@gmail.com
118 นางสาวจิตราพร  โลหาชีวะ092-5045115jitttraporn.lol@gmail.com
119 นางศิวิไล  พิกุลทอง084-3374770
120 นายมงคล  จิ๋วเชย080-6290916ood_rmutsb52@hotmail.com
121 นางสาวธัญพร  อักษรกิ่ง084-6643911kue_bio@hotmail.com
122 นายธีร์วรัตม์  รุจธนวิชญ์061-6766990taweewat.yong@gmail.com
123 นายจักรดุลย์  มนตรีกุล ณ อยุธยา0859747555
124 นางสาววรรณภา  หมวกอิ่ม087-8455793wannapa1992.M@gmail.com
125 นางสาวหทัยรัตน์  ศรีประเสริฐ085-7711330sriprasert.noona@gmail.com
126 นางสาวนภาพร  แดนตะเคียน088-2317787danfah22@gmail.com
127 นางสาววิริยาภรณ์  จนจันทึก085-4146730aerngaei_supergirl@hotmail.com
128 นางสาวรัตนา  โพธิ์งาม088-5722026rattanabowbow2512@gmail.com
129 นางสาวฐิติพร  จันทร์หอม0861709560Nut_26311_mickey@hotmail.com
130 นางสุดาวดี  วนะสินธุ์091-4198746sudawadee20@hotmail.com
131 นางสาวฐิติยา  ปิกจุมปู093-5803741lioajazeza@gmail.com
132 นายกิตติ  คงเจริญ087-6681121pexkong@hotmail.com
133 นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์082-8460362ncp.paron@hotmail.com
134 นายรัตน์ตพงษ์  เจริญงามสกุล096-2517161
135 นางสาววันวิสา  ชีพเป็นสุข082-7019391mykiss_xoxo@hotmail.com
136 นายสุเมธี  คำมัน097-0561030songsumatee1030@gmail.com
137 นางสาวอริสา  พานิชกุล061-8928898arisa.gift@hotmail.com
138 นางสาวจิตตินัฏฐ์  สุขบัณฑิตย์092-6249561nattaa.ta@gmail.com
139 นางสาวพรอรุณ  สืบแต่จุ้ย091-7802529phonarun0910@gmail.com
140 นางเตือนใจ  ประเสริฐศรี080-1063519nopotee@hotmail.com
141 นางอวยพร  วงค์ประดิษฐ์086-1221480karomsom@hotmail.com
142 นายภัทรพันธุ์  ลาภเกิน083-0172307znatz_@hotmail.com
143 นางสาวผกามาศ  เพชรรัตน์092-4968299gloria_hawa@hotmail.com
144 นางสาวสิริรัตน์  พาลีเดช085-7151591kakakah1808@gmail.com
145 นายทศพล  อินน้ำคบ095-5538703top.4.2@hotmail.com
146 นางสาววิจิตรา  ศรีเขื่อนแก้ว083-9520083wijitra.snook@gmail.com
147 นางสาวสุมาลี  จริวัฒถิรเดช095-0515162shie0950515162@mail.com
148 นางวันวิวาห์  พิพัฒน์เยาว์กุล098-2494528r.wiwa@hotmail.com
149 นางภัทรมล  สุกรีวนัส092-2704735wichida_ko@hotmail.com
150 นายวศิน  คล้ายบรรเลง092-8183205gftpak@gmail.com
151 นายสุพรรณ  ภาคทรัพย์ศรี080-5808005suphan737@gmail.com
152 ว่าที่ ร.ต.บุญญาธิการ  รอดคำ0806929463yuttachak_99@hotmail.com
153 นางสาวปวิดา  จันทะขาล096-3184310pat_pawida1992@hotmail.com
154 นางสาวชลธารา  ทรัพย์สินพันธ์086-6070044cholmink070@gmail.com
155 นายณรงค์ชัย  หล่อประเสริฐ094-4591554narongchai.put@gmail.com
156 นางสาวนนทกาล  รูปเอี่ยม081-2993365prwachira@hotmal.com
157 นางสาวดวงแก้ว  สุหลง081-7430429ma_clear@hotmail.com
158 นางสาวภัคจิรา  อาลัยญาติ080-4333232tle_pakjira@yahoo.com
159 นางสาวอาสยา  อินทโชติ081-4561606cherrypink97@hotmail.com
160 นางสาวกรรณิการ์  สุขเกษม086-7516904army_seungri@hotmail.com
161 นางสาวชญานุตย์  เจริญกิจ062-6100796kimneaw_geromail@hotmail.com
162 นางสาวรัชฎาภรณ์  ผิวนวล082-5861533baitoeyzyii@hotmail.com
163 นายยุทธนา  ขันธวิธิ088-2336585yolovc1232009@hotmail.com
164 นางสาวจรินทร์ทิพย์  สิงห์เอ้ย084-8916171jarinthip.sin@gmail.com
165 นางสาวชนิษต์ณภัค  คุ้มอิ่ม080-5158476chanitnapak@hotmail.com
166 นายกรวิชญ์  นาพุฒา088-7067233umclub036@hotmail.com
167 นายพงศธร  แสนช่าง097-0073722sky_sailing-m022@hotmail.co.th
168 นางสาวภัทรวรินทร์  ประทิน091-5456997fast.d.luffy@gmail.com
169 นางสาวยุพิน  ตุ่นเฮ้า061-7723068tookkyayw@gmail.com
170 นางสาวอัจฉริตา  จิตสกุลชัย089-2414659acharita.kib@gmail.com
171 นายวิญญ์  แสงสด096-9105918winsaengsod@gmail.com
172 นายสมาน  พลเดช089-2412106พนักงานขับรถ (อัตราจ้าง)
173 นายเดิม  หุ่นแสวง0830202736พนักงานขับรถ (อัตราจ้าง)
174 นางสาวเบญจวรรณ  ปราโมทย์099-6295541tipfyhipfy@gmail.com
175 นางรินดา  ตรงดี086-3686743kudeeratrinda@gmail.com
176 นายวรรธนชาติ  แก้วนุช089-7726787eakwawatachat@gmail.com
177 นางสาวสายทิพย์  ณ เวียงจันทร์062-2919554saithip2016@gmail.com
178 นางทิพธญา  สิตตะวิบูล080-9469851
179 นางสาวเสาวนีย์  บุญบำรุง097-0718484Nuii_Saowanee@hotmail.com
180 นายฐิติไชย  อรรถวิลัย081-4415789
181 นายสรรพสิทธิ์  โกศล089-0994046
182 นายพัฒนพงศ์  มีสมยุทธ์086-7996690
183 นางเตือนใจ  ตรีบุบผา086-5717228Tuanjait@gmaii.com
184 นางสาวจิรนันท์  สุวรรณชัยรบ098-2628744pukpick_lovelysj@hotmail.com
185 นางสาวยุพดี  เข็มอนุสุข อิสมัญ089-6122260
186 นางสาววรรษมล  สีเหนี่ยง089-9001239dakanda_jung@hotmail.com
187 นายประโยชน์  จุลวานิช087-7677983
188 นางสาวรดามณี  สายพัฒนะ087-0046003radamanee2627@gmail.com
189 นางภัสราภรณ์  นาคสู่สุข082-3629956passara56@gmail.com
190 นายสุนทร  บุญเอียด085-4249909
191 นายพงษ์พันธ์  ติยะบุตร090-5454416pongpantiyabut24@hotmail.com
192 นางสาวเกสรา  กิจสอาด085-4076579
193 นางวรากร  นัยพร083-0774809warakornnaiyaporn@gmail.com
194 นางสาวณัฐกฤตา  วงษ์สงฆ์080-0978076meaw_naa@hotmail.com
195 นางสาวกชกร  ศรีษาพุทธ092-2838257tookta2535@hotmail.com
196 นายพนม  บุญมางำ087-2086921panomubon@gmail.com
197 นายพชรพล  พลธี087-6712957krucheck7@gmail.com
198 นางสาวชนิดาภา  ปลึ่งกลาง092-2572089hamham999@gmail.com
199 นางลัดดา  ทองมั่น089-0889060ayw.ladda@gmail.com
200 นางสาวสิเรียม  แชหมื่อ0924475405pare736@gmail.com
201 นายธีรภัทร  สรรคพงษ์085-0364640momggnuis@gmail.com
202 นางสุกัญญา  เทียนคำ081-9081767
203 นายเฉลิมพล  ผลไม้084-1426553chalermpol_ph@hotmail.com
204 นางสาวปิยะนุช  ร่มเย็น083-4619300preawry_ppp@gmail.com
205 นางสาวกสิณา  ไทยเทศ081-9469916งานสารบรรณ
206 นางสาวชัญญานุช  สดับพจน์081-780-3935การเงิน
207 นางนิธิวดี  วิเศษฤทธิ์088-539-6556ห้องพยาบาล
208 นางสาวพรวันเพ็ญ  เกิดเนตร086-881-8153วิชาการ
209 นายมนูญ  สำเนียง081-2046268สำนักงานผู้อำนวยการ
210 นางบุญญา  เพียรอุดม089-017-2603การเงิน
211 นางสาววรรณฤดี  เหรัญญิก082-4762530bb0824762530@gmail.com
212 นางสาวมยุรา  อรรถพจนี081-0266322
213 นางสาวนิชาภา  พัฒน์วิชัยโชติ083-0923924nichapa.pat1991@gmail.com
214 นางอรนุช  เวทย์วัฒนะ089-5461514
215 นางจำนงจิตร  รุจิรัตนราศี089-2080405บริหารทั่วไป
216 นางสาวปฐมาภรณ์  สนิทกลาง089-1110469กิจการนักเรียน
217 นางสาวนิรมล  ระษารักษ์0805770303พัสดุ
218 นางสาวผกากาญจน์  แดงสุข089-9026441Bum_BB2530@hotmail.com
219 นายอดิศักดิ์  นุชประยูร081-9657340inumaru-pop@hotmail.com
220 นายสุเมธ  รัมมะเกษ095-7301551teachersumet@gmail.com
221 นางสาวรังสิมา  ชมจำปี083-0308031
222 นางสาวพชรกมล  พูลลาย0925900461bio.ayw58@gmail.com
223 นายปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์กุล080-6104710
224 นางสาวนารีรัตน์  ดิษฐลักษณะ089-2424589dnareerat@gmail.com
225 นางสาวเกศกาญจน์  ปรีชาชาญ090-1144401muket1985@gmail.com
226 นางสาวเจนจิรา  แจ้งมาก095-5064706jan.jira19@hotmail.com
227 นายพีระยุทธ  มะพลับพนักงานขับรถ (อัตราจ้าง)
< ธันวาคม 2560 >
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
ข้อมูลประจำวัน
ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนขาดเรียน
นักเรียนมาสาย
สรุปนักเรียน ขาดเรียน
พิมพ์รายงานสรุปขาดเรียน
สรุปนักเรียน มาสาย
ข้อมูลครู-อาจารย์
สถานะครูปฏิบัติงาน
ครูไม่มาปฏิบัติงาน

เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 7159 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 7383 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 26622 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 221284 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page
สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย