ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561    
ที่ ชื่อ นามสกุล โทรศัพท์ e-Mail
1 นายวรากร  รื่นกมล081-8530095ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นายสมศักดิ์  งามสมเกล้า081-9268392กลุ่มบริหารทั่วไป
3 นายสมใจ  พัฒน์วิชัยโชติ081-9910940กลุ่มบริหารงบประมาณ
4 นายอนันต์  มีพจนา084-0553755กลุ่มบริหารงานวิชาการ
5 นางพิมพลักษณ์  บุญลือ089-6118165กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนั
6 นางสมใจ  คลังวิจิตร089-1409920somjai.green@gmail.com
7 นายรณวริทธิ์   ขะชาตย์098-8915787kronwarit@gmail.com
8 นางอารี  การสมธร086-1260323
9 นายวสุธา  ธรรมประสิทธิ์063-1438147vasutt119@gmail.com
10 นางวิจิตร  ดัดเพชร081-3640560
11 นางสาวชมัยพร  พืชกมุทร081-7004287
12 นายวิเชษฐ  ค้าสุวรรณ086-7683531
13 นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์089-6145691niphaporn.sangpairot@gmail.com
14 ว่าที่ ร.ต.วิชัย  วงษ์สุวรรณ084-0556385
15 นางวรรณา  ธงชัย062-7687555
16 นางนาฎนลิน  จุลโมกข์081-6827779pam25811f@gmail.com
17 นางสุวพรรณ  เกียรติบำรุง089-4104989
18 นางสาววรรณิภา  เฉลิมหมู่089-2834852wannipa240149@gmail.com
19 นางสาวฉันทนา  ยัญญลักษณ์035-241553chantana1953@windowslive.com
20 นางมันทนี  บุญฤทธิ์086-5610116oik2510@gmail.com
21 นางน้ำทิพย์  มหานิยม062-7584477namtip998@hotmail.com
22 ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ  สุขสมโภชน์081-9366361
23 นางศรศมน  มรุตัณฑ์099-1598364sornsamon2511@gmail.com
24 นางวิภาภรณ์  คำลือชัย086-7678658wipaporna74@gmail.com
25 นางปฐมาวดี  คุ้มภัย061-5216056
26 นางรัชนา  แสงเปล่งปลั่ง098-5455195ratchana_ayw@hotmail.com
27 นางผกาพันธ์  โชตินิสากรณ์087-1181209
28 นางสายชล  รัมมะนพ087-0174060
29 นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ081-7784067
30 นางสาวสุวรรณา  แสนสุข086-5528121
31 นายเอกชัย  วิลามาศ089-7214967penaek1@gmail.com
32 นางจุฑามาศ  ทองอร่าม086-5243844
33 นางศราพร  หาญยุทธกร093-5978245
34 นายสิรภพ  ทองอร่าม089-8012235saraphop009@hotmail.com
35 นางกัลยภร  กมลาสิน062-5960459kanyaporn.kamalasin@gmail.com
36 นายสุรสิทธิ์  โมกขเสน089-238-4509surasitmokk@gmail.com
37 นางวิไล  เอกกฐิน089-1609685
38 นายศักดา  สาพิมาน084-679-7729nuyza2530@hotmail.com
39 นางวรรณีรัตน์  มั่นเกษวิทย์081-4512559
40 นายณรงค์ชัย  พงษ์ธะนะ092-8562414npongsthana@gmail.com
41 นายประจวบ  แสนชัย086-3350860
42 นายฉัตร์ชัย  อรรถปักษ์081-9260462chatchai_atthapak@hotmail.com
43 นางวาสนา  กองรส089-2097995kr_wasana@hotmail.com
44 นางสาวปราณี  มีพจนา089-0803323
45 นายพิชัย  หิดาวรรณ089-8863387
46 นางสาวมลิวัลย์  สุขแก้ว089-900-7556
47 นางศิริวรรณ  ประสงค์083-6167829
48 นางธีรกานต์  ขะชาตย์099-0495551kteerakan2013@gmail.com
49 นายศุภกร  การสมบัติ089-1083914chat301@gmail.com
50 นางนวรัตน์  พินนอก081-7896992pinnok12@gmail.com
51 นางขนิษฐา  กิตติวิริยะ087-6629370
52 นายธวัชชัย  เพ็ชนี086-7622532
53 นายปรีชา  ช่วยสงค์089-000-5022chaiyathani@gmail.com
54 นายจิรัฏฐ์  แย้มประดิษฐ์098-445445-9krupeera@hotmail.com
55 นางพัลลภา  กมลพันธ์089-067-2741
56 นางชูศรี  เอกปิยะพรชัย081-5706784
57 นางสาววิมล  พรรณนิคม081-9891156
58 นางสาวมะลิวัลย์  เลี้ยงศิริ083-0343303maliwan2505@gmail.com
59 ว่าที่ ร.ต.หญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ085-4489428nanat2512@hotmail.com
60 นางสาวรัตนา  เปียทอง089-8184575
61 นางสาวมารยาท  ดำรงสุกิจ081-9911778marayat.d@hotmail.com
62 นายมานพ  เอกจริยวงศ์089-790-8122manop2239@gmail.com
63 นายชัยวัฒน์  ศรีไทย089-220-3816chaiwat.ch89@hotmail.com
64 นางสาวฮัสน๊ะฮ์  มุ่งมาตร์081-4553165mungmasth@gmail.com
65 นางสุภัทรา  โกมลวานิช086-6068969ayw.supatraeng@gmail.com
66 นางนิตยา  จริตธรรม081-296-5578nittayajarittham@gmail.com
67 นางสาวอภิญญา  มาแย้ม086-0023510
68 นายเศรษฐพงษ์  จันทร์แก้ว090-6234638tao_g8@hotmail.com
69 นางพรพิมล  ส้มทอง080-0209227
70 นางสิรธิมา  เจตนาพิทักษ์กุล081-1414021sirathima@gmail.com
71 นางวิมล  ขันธมาศ085-138-1557
72 นางสุมาลี  สาระสันต์084-0140027
73 นางสุธาสินี  เนคมานุรักษ์081-2973658sutha.kubkib@gmail.com
74 นางสาวสาลีนี  เพ็งอุดม089-0908865
75 นางสาวอมรรัตน์  ทองโชติ0
76 นายนันทวัตน์  ไวยบุญญา-
77 นางชนนิกานต์  สามสี089-538-2609chonnikan.sam@gmail.com
78 นางสาวปาณิสรา  ระษารักษ์086-1348903ahha_chin@hotmail.com
79 นายวรรธน  จำปาทอง086-1278953wankrub@gmail.cm
80 นางสาวสุภาพร  สมานเกียรติ์083-0676844ptchukiat@gmail.com
81 นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์086-0291571kanchaneebor@gmail.com
82 นายกิตติพัฒน์  สงวนงาม081-759-5788por067@hotmail.com
83 นายสุวพัฒน์  สงวนงาม081-994-4878suwapat-s@hotmail.com
84 นางณัฐมน  สุชัยรัตน์083-0071363ampare_gap@hotmail.com
85 นางสาวสุวิมล  ถนอมนิล084-0022963monboxza@hotmail.com
86 นางสาวรสริน  ตัญญวงษ์080-5801459ooh_rossy@hotmail.com
87 นายพรเทพ  ตรีสิทธิ์084-776-1152sakarao_ocs@hotmail.com
88 นายอธิท  อธิวรปัญญากุล062-6360514poptylovecat@hotmail.com
89 นางปรานี  มีวุฒิสม083-5509797pran_ym@hotmail.com
90 นายสันติราษฎร์  เรียนงาม086-7970122
91 นางสาวเพ็ญทิพย์  สีคร้าม085-901-3300dorae_thip@hotmail.com
92 นางสาวเมทินี  นิชี092-2751767pad_matinee@hotmail.com
93 นางมาลัย  ยิ่งมานะ089-4552758
94 นายเชาวรินทร์  ดีฉาย087-2279899chowarin_69@hotmail.com
95 นางกันยารัตน์  ศรีวงค์วรรณ085-920-2031kanyarat2031@gmail.com
96 นายอรรณพ  จิวราห์ศรีสกุล091-7369381
97 นางสาวเบญจมาภรณ์  กองสัมฤทธิ์082-7928452jin_kani@hotmail.com
98 นายยุรนันท์  อัตตะสาระ090-2272125yattasara@gmail.com
99 นายพรเทพ  บุณยกุล094-6657773turm7246@hotmail.com
100 นายพิภพ  วัดกิ่ง082-1544723pipob.wadking20@gmail.com
101 นายธีรวีร์  แพบัว087-5872059pappa_2007@hotmail.com
102 นางสาวพรรณนิภา  กลิ้งอินทร์080-5103638
103 นายสมเกียรติ  วิเชียรวิลาวัณย์086-5087503
104 ว่าที่ ร.ตอดุลย์  ม่วงกรุง090-9864187
105 นางศุภลักษณ์  จันทนวงษ์084-0164612
106 นางพัชรีรัตน์  เชื้อพันธ์089-8815317
107 นางสาวมรรษวรรณ  ศุภเวที086-0521419matsawan.s@gmail.com
108 นายธีรการณ์  สุสุขเสียง087-5078908
109 นางสาวพัลลภา  พันธุ์จันทร์แม้น086-5416609aum.amy0309@gmail.com
110 นายศุภพร  ตรีไพชยนต์ศักดิ์092-2826368hereten@hotmail.com
111 นางสาวชุติมา  ประภัสสรพิทยา086-1327599cprapasorn@gmail.com
112 นางสาวจิตราพร  โลหาชีวะ092-5045115jitttraporn.lol@gmail.com
113 นางศิวิไล  พิกุลทอง084-3374770
114 นายมงคล  จิ๋วเชย080-6290916ood_rmutsb52@hotmail.com
115 นางสาวธัญพร  อักษรกิ่ง084-6643911kue_bio@hotmail.com
116 นายธีร์วรัตม์  รุจธนวิชญ์061-6766990taweewat.yong@gmail.com
117 นายจักรดุลย์  มนตรีกุล ณ อยุธยา0859747555
118 นางสาววรรณภา  หมวกอิ่ม087-8455793wannapa1992.M@gmail.com
119 นางสาวหทัยรัตน์  ศรีประเสริฐ085-7711330sriprasert.noona@gmail.com
120 นางสาวนภาพร  แดนตะเคียน088-2317787danfah22@gmail.com
121 นางสาววิริยาภรณ์  จนจันทึก085-4146730aerngaei_supergirl@hotmail.com
122 นางสาวรัตนา  โพธิ์งาม088-5722026rattanabowbow2512@gmail.com
123 นางสาวฐิติพร  จันทร์หอม0861709560Nut_26311_mickey@hotmail.com
124 นายกิตติ  คงเจริญ087-6681121pexkong@hotmail.com
125 นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์082-8460362ncp.paron@hotmail.com
126 นายรัตน์ตพงษ์  เจริญงามสกุล096-2517161
127 นางสาววันวิสา  ชีพเป็นสุข082-7019391mykiss_xoxo@hotmail.com
128 นายสุเมธี  คำมัน097-0561030songsumatee1030@gmail.com
129 นางสาวอริสา  พานิชกุล061-8928898arisa.gift@hotmail.com
130 นางสาวจิตตินัฏฐ์  สุขบัณฑิตย์092-6249561nattaa.ta@gmail.com
131 นางสาวพรอรุณ  สืบแต่จุ้ย091-7802529phonarun0910@gmail.com
132 นางเตือนใจ  ประเสริฐศรี080-1063519nopotee@hotmail.com
133 นางอวยพร  วงค์ประดิษฐ์086-1221480karomsom@hotmail.com
134 นายภัทรพันธุ์  ลาภเกิน083-0172307znatz_@hotmail.com
135 นางสาวผกามาศ  เพชรรัตน์092-4968299gloria_hawa@hotmail.com
136 นางสาวสิริรัตน์  พาลีเดช085-7151591kakakah1808@gmail.com
137 นายทศพล  อินน้ำคบ095-5538703top.4.2@hotmail.com
138 นางสาววิจิตรา  ศรีเขื่อนแก้ว083-9520083wijitra.snook@gmail.com
139 นางสาวสุมาลี  จริวัฒถิรเดช095-0515162shie0950515162@mail.com
140 นางวันวิวาห์  พิพัฒน์เยาว์กุล098-2494528r.wiwa@hotmail.com
141 นางภัทรมล  สุกรีวนัส092-2704735wichida_ko@hotmail.com
142 นายวศิน  คล้ายบรรเลง092-8183205gftpak@gmail.com
143 นายสุพรรณ  ภาคทรัพย์ศรี080-5808005suphan737@gmail.com
144 ว่าที่ ร.ต.บุญญาธิการ  รอดคำ0806929463yuttachak_99@hotmail.com
145 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวิดา  จันทะขาล096-3184310pat_pawida1992@hotmail.com
146 นางสาวชลธารา  ทรัพย์สินพันธ์086-6070044cholmink070@gmail.com
147 นายณรงค์ชัย  หล่อประเสริฐ094-4591554narongchai.put@gmail.com
148 นางสาวนนทกาล  รูปเอี่ยม081-2993365prwachira@hotmal.com
149 นางสาวดวงแก้ว  สุหลง081-7430429ma_clear@hotmail.com
150 นางสาวภัคจิรา  อาลัยญาติ080-4333232tle_pakjira@yahoo.com
151 นางสาวอาสยา  อินทโชติ081-4561606cherrypink97@hotmail.com
152 นางสาวกรรณิการ์  สุขเกษม086-7516904army_seungri@hotmail.com
153 นางสาวชญานุตย์  เจริญกิจ062-6100796kimneaw_geromail@hotmail.com
154 นางสาวรัชฎาภรณ์  ผิวนวล082-5861533baitoeyzyii@hotmail.com
155 นายยุทธนา  ขันธวิธิ088-2336585yolovc1232009@hotmail.com
156 นางสาวจรินทร์ทิพย์  สิงห์เอ้ย084-8916171jarinthip.sin@gmail.com
157 นางสาวชนิษต์ณภัค  คุ้มอิ่ม080-5158476chanitnapak@hotmail.com
158 นายกรวิชญ์  นาพุฒา088-7067233umclub036@hotmail.com
159 นายพงศธร  แสนช่าง097-0073722sky_sailing-m022@hotmail.co.th
160 นางสาวภัทรวรินทร์  ประทิน091-5456997fast.d.luffy@gmail.com
161 นางสาวยุพิน  ตุ่นเฮ้า061-7723068tookkyayw@gmail.com
162 นางสาวอัจฉริตา  จิตสกุลชัย089-2414659acharita.kib@gmail.com
163 นายวิญญ์  แสงสด096-9105918winsaengsod@gmail.com
164 นายสมาน  พลเดช089-2412106พนักงานขับรถ
165 นายเดิม  หุ่นแสวง0830202736พนักงานขับรถ
166 นางสาวเบญจวรรณ  ปราโมทย์099-6295541tipfyhipfy@gmail.com
167 นางรินดา  ตรงดี086-3686743kudeeratrinda@gmail.com
168 นายวรรธนชาติ  แก้วนุช089-7726787eakwawatachat@gmail.com
169 นางสาวสายทิพย์  ณ เวียงจันทร์062-2919554saithip2016@gmail.com
170 นางทิพธญา  สิตตะวิบุล080-9469851tip.tiptaya@gmail.com
171 นางสาวเสาวนีย์  บุญบำรุง097-0718484Nuii_Saowanee@hotmail.com
172 นายฐิติไชย  อรรถวิลัย081-4415789
173 นายสรรพสิทธิ์  โกศล089-0994046
174 นายพัฒนพงศ์  มีสมยุทธ์086-7996690
175 นางเตือนใจ  ตรีบุบผา086-5717228Tuanjait@gmaii.com
176 นางสาวจิรนันท์  สุวรรณชัยรบ098-2628744pukpick_lovelysj@hotmail.com
177 นางสาวยุพดี  เข็มอนุสุข อิสมัญ089-6122260
178 นางสาววรรษมล  สีเหนี่ยง089-9001239dakanda_jung@hotmail.com
179 นางสาวรดามณี  สายพัฒนะ087-0046003radamanee2627@gmail.com
180 นางภัสราภรณ์  นาคสู่สุข082-3629956passara56@gmail.com
181 นายสุนทร  บุญเอียด085-4249909
182 นายพงษ์พันธ์  ติยะบุตร090-5454416pongpantiyabut24@hotmail.com
183 นางวรากร  นัยพร083-0774809warakornnaiyaporn@gmail.com
184 นางสาวณัฐกฤตา  วงษ์สงฆ์080-0978076meaw_naa@hotmail.com
185 นางสาวกชกร  ศรีษาพุทธ092-2838257tookta2535@hotmail.com
186 นายพนม  บุญมางำ087-2086921panomubon@gmail.com
187 นายพชรพล  พลธี087-6712957krucheck7@gmail.com
188 นางสาวชนิดาภา  ปลั่งกลาง092-2572089hamham999@gmail.com
189 นางลัดดา  ทองมั่น089-0889060ayw.ladda@gmail.com
190 นางสาวสิเรียม  แชหมื่อ0924475405pare736@gmail.com
191 นายธีรภัทร  สรรคพงษ์085-0364640momggnuis@gmail.com
192 นางสุกัญญา  เทียนคำ081-9081767
193 นางสาวปิยะนุช  ร่มเย็น083-4619300preawry_ppp@gmail.com
194 นางสาวสุภาพร  โพธิ์ทอง086-9351310gloy-2528@hotmail.com
195 นางสาวกสิณา  ไทยเทศ081-9469916งานสารบรรณ
196 นางสาวชัญญานุช  สดับพจน์081-780-3935งานการเงิน
197 นางนิธิวดี  วิเศษฤทธิ์088-539-6556ห้องพยาบาล
198 นางสาวพรวันเพ็ญ  เกิดเนตร086-881-8153งานวิชาการ
199 นางบุญญา  เพียรอุดม089-017-2603งานการเงิน
200 นางสาวเวธกา  ชุมทอง091-7455978gaw_2724@hotmail.com
201 นายสายัณห์  เทียนวิมลชัย081-6545553sayant_s@hotmail.com
202 นางสาวนิชาภา  พัฒน์วิชัยโชติ083-0923924nichapa.pat1991@gmail.com
203 นางจำนงจิตร  รุจิรัตนราศี089-2080405งานบริหารทั่วไป
204 นางสาวปฐมาภรณ์  สนิทกลาง089-1110469งานกิจการนักเรียน
205 นางสาวนิรมล  ระษารักษ์0805770303งานพัสดุ
206 นางสาวผกากาญจน์  แดงสุข089-9026441งานประชาสัมพันธ์
207 นายอดิศักดิ์  นุชประยูร081-9657340inumaru-pop@hotmail.com
208 นายสุเมธ  รัมมะเกษ095-7301551teachersumet@gmail.com
209 นางสาวรังสิมา  ชมจำปี083-0308031
210 นางสาวพชรกมล  พูลลาย0925900461bio.ayw58@gmail.com
211 นายปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์กุล080-6104710
212 นางสาวนารีรัตน์  ดิษฐลักษณะ089-2424589dnareerat@gmail.com
213 นางสาวเกศกาญจน์  ปรีชาชาญ090-1144401muket1985@gmail.com
214 นางสาวเจนจิรา  แจ้งมาก095-5064706jan.jira19@hotmail.com
215 นายสมชาย  อบรมย์092-8541900somchai14092527@gmail.com
216 นายธีรภัทร  กระจ่างแสง089-0826327kruaufayw1198@hotmail.com
217 นายพีระยุทธ  มะพลับ084-7337762พนักงานขับรถ
218 นางรุ่งนภา  ชมภูราช080-0796071rungnapachammak@gmail.com
219 นางสาวเจนนภา  ทัสเตโมโต092-9407674mekumikhunnic@gmail.com
220 นางสาวจิตติภาภรณ์  เตรียมทนะ081-1307741wodongdina@gmail.com
221 นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์088-6832223kruniracha@gmail.com


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 10457 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 11039 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 30788 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 321753 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย