ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561    
ที่เลขตำแหน่ง ชื่อ นามสกุลหมวด/กลุ่มสาระประวัติแก้ไขลบ
138494 นายสมศักดิ์  งามสมเกล้างานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
238491 นายวรากร  รื่นกมลงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
324817 นายสมใจ  พัฒน์วิชัยโชติงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
438496 นายอนันต์  มีพจนางานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
5B002 นางสาวชัญญานุช  สดับพจน์เจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
6B010 นางนิธิวดี  วิเศษฤทธิ์เจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
7B011 นางสาวพรวันเพ็ญ  เกิดเนตรเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
838492 นางพิมพลักษณ์  บุญลืองานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
9B003 นางบุญญา  เพียรอุดมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
10B013 นายเดิม  หุ่นแสวงเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
11B004 นางจำนงจิตร  รุจิรัตนราศีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
12B006 นางสาวปฐมาภรณ์  สนิทกลางเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
13B008 นางสาวนิรมล  ระษารักษ์เจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
14A013 นางสาวผกากาญจน์  แดงสุขเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
15B014 นายพีระยุทธ  มะพลับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
16B001 นางสาวกสิณา  ไทยเทศเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
17B012 นายสมาน  พลเดชเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประวัติแก้ไข ลบ
1842230 นางสุกัญญา  เทียนคำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
1913936 นางขนิษฐา  กิตติวิริยะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2038262 นางสาววิมล  พรรณนิคมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2138557 นางสาวรัตนา  เปียทองกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2239329 นางสาวพรอรุณ  สืบแต่จุ้ยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
231201(พ) นางสุมาลี  สาระสันต์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2438853 นางสาวอริสา  พานิชกุลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
252809 นางสาววันวิสา  ชีพเป็นสุขกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2628839 นายสุเมธี  คำมันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2739354 นางพัชรีรัตน์  เชื้อพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2839312 นายจักรดุลย์  มนตรีกุล ณ อยุธยากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2938522 นางวรรณา  ธงชัยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
3038567 นางสาวฉันทนา  ยัญญลักษณ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
3139664 นางสาววรรษมล  สีเหนี่ยงกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
32102335 นางสาวยุพดี  เข็มอนุสุข อิสมัญกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
3338950 นางสาวจิรนันท์  สุวรรณชัยรบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
3438626 นางศรศมน  มรุตัณฑ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
3538632 นางวิภาภรณ์  คำลือชัยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
362820 นายวิญญ์  แสงสดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
3738633 นายพัฒนพงศ์  มีสมยุทธ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
383307 นางสาวอัจฉริตา  จิตสกุลชัยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
391644 นางสาวยุพิน  ตุ่นเฮ้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4038594 นางสาวภัทรวรินทร์  ประทินกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4138590 นางสาวฮัสน๊ะฮ์  มุ่งมาตร์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4260668 นายประจวบ  แสนชัยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4381104 นางสาวปราณี  มีพจนากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4438531 นางสาวมะลิวัลย์  เลี้ยงศิริกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4538643 นางสาวจิตราพร  โลหาชีวะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
465024 นางสาวปาณิสรา  ระษารักษ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4733111 นายวรรธน  จำปาทองกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4838568 นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
491060(ส) นางสาวรสริน  ตัญญวงษ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5038983 นายศุภพร  ตรีไพชยนต์ศักดิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5139457 นางสาวชุติมา  ประภัสสรพิทยากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5238604 นายยุรนันท์  อัตตะสาระกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
53384 นางสาวปิยะนุช  ร่มเย็นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5438644 นางสาวเจนจิรา  แจ้งมากกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
55 นางสาวเวธกา  ชุมทองกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5638539 นางสาววรรณิภา  เฉลิมหมู่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5747741 นางลัดดา  ทองมั่นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
581843 นางสาวเสาวนีย์  บุญบำรุงกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5941777 นายฐิติไชย  อรรถวิลัยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
602512 นายสรรพสิทธิ์  โกศลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6177653 นางวาสนา  กองรสกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
625092 นางนวรัตน์  พินนอกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6319161 นายธวัชชัย  เพ็ชนีกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6438579 นางสาวมารยาท  ดำรงสุกิจกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
65129931 นายสุพรรณ  ภาคทรัพย์ศรีกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6641791 นางพรพิมล  ส้มทองกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6735238 นายเอกชัย  วิลามาศกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6839321 นางสุธาสินี  เนคมานุรักษ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
691178 นางปรานี  มีวุฒิสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
70453 นางสาวอมรรัตน์  ทองโชติกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
712450 นายนันทวัตน์  ไวยบุญญากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
7238526 นางสาวสุภาพร  สมานเกียรติ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
7339178 นางณัฐมน  สุชัยรัตน์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
7438534 นางสาวพชรกมล  พูลลายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
75221 นายปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์กุลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
7639458 นางภัทรมล  สุกรีวนัสกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
773075 นายวศิน  คล้ายบรรเลงกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
784202 นางสาวเบญจวรรณ  ปราโมทย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
7938619 นางรินดา  ตรงดีกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8039784 นางเตือนใจ  ตรีบุบผากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8138548 นางสาวธัญพร  อักษรกิ่งกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8238609 นายวรรธนชาติ  แก้วนุชกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8315728 นางทิพธญา  สิตตะวิบุลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
841310 นางสาวสายทิพย์  ณ เวียงจันทร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8539131 ว่าที่ ร.ตอดุลย์  ม่วงกรุงกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8639387 นางสาวนิชาภา  พัฒน์วิชัยโชติกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8738954 นายณรงค์ชัย  พงษ์ธะนะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
88 นายสายัณห์  เทียนวิมลชัยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
894224 นางอารี  การสมธรกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9038574 นางมันทนี  บุญฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9138646 นางปฐมาวดี  คุ้มภัยกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9239667 นางศราพร  หาญยุทธกรกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9339791 นางกัลยภร  กมลาสินกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9442410 นางวรรณีรัตน์  มั่นเกษวิทย์กลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
95114 นายอธิท  อธิวรปัญญากุลกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
96123027 นางธีรกานต์  ขะชาตย์กลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9747680 นางศิวิไล  พิกุลทองกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9839320 นางสาวพัลลภา  พันธุ์จันทร์แม้นกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
99103060 นางสาวหทัยรัตน์  ศรีประเสริฐกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
10039414 นางสาววิริยาภรณ์  จนจันทึกกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
10140471 นางสาวรัตนา  โพธิ์งามกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
10212884 นายธีรวีร์  แพบัวกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
10338615 นางสาวพรรณนิภา  กลิ้งอินทร์กลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
10439200 นางสาวนภาพร  แดนตะเคียนกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
1052482 นางสาววรรณภา  หมวกอิ่มกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
10639494 นางสาวฐิติพร  จันทร์หอมกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
107117479 นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์กลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
1082994 นายรณวริทธิ์   ขะชาตย์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
10938576 นางน้ำทิพย์  มหานิยมกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11038629 นางภัสราภรณ์  นาคสู่สุขกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11147982 นางสาวรดามณี  สายพัฒนะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11238897 นางสายชล  รัมมะนพกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11338640 นายธีรการณ์  สุสุขเสียงกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
114112661 นางศิริวรรณ  ประสงค์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11538814 นางสาวสิริรัตน์  พาลีเดชกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11636074 นางพัลลภา  กมลพันธ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1172933 นายภัทรพันธุ์  ลาภเกินกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11838941 นางสาวผกามาศ  เพชรรัตน์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11938600 นายมานพ  เอกจริยวงศ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12038816 นายทศพล  อินน้ำคบกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12138585 นายศักดา  สาพิมานกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12238641 นางเตือนใจ  ประเสริฐศรีกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12338624 นางสาวเพ็ญทิพย์  สีคร้ามกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1242990 นางอวยพร  วงค์ประดิษฐ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12538620 นางสาวสุมาลี  จริวัฒถิรเดชกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1261881 นายธีรภัทร  กระจ่างแสงกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12742219 นายธีร์วรัตม์  รุจธนวิชญ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12839633 นางศุภลักษณ์  จันทนวงษ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12938838 นางสาววิจิตรา  ศรีเขื่อนแก้วกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
130106881 นายธีรภัทร  สรรคพงษ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
13139768 นางสาวนารีรัตน์  ดิษฐลักษณะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
13238829 นางสาวเกศกาญจน์  ปรีชาชาญกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
13352003 นางรุ่งนภา  ชมภูราชกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1343002 นายรัตน์ตพงษ์  เจริญงามสกุลกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
13539399 นายกิตติ  คงเจริญกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
13638552 นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์กลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
13739020 นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
13839486 นางจุฑามาศ  ทองอร่ามกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
13939787 นายสิรภพ  ทองอร่ามกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
14076610 นายฉัตร์ชัย  อรรถปักษ์กลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
141100696 นายพิชัย  หิดาวรรณกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
14238535 ว่าที่ ร.ต.หญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
143268 นางสาวสาลีนี  เพ็งอุดมกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
144A009 นายสมเกียรติ  วิเชียรวิลาวัณย์กลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
14539682 นายสมชาย  อบรมย์กลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
14614599 นางวิจิตร  ดัดเพชรกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
14718458 นางสาวชมัยพร  พืชกมุทรกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
14838516 ว่าที่ ร.ต.วิชัย  วงษ์สุวรรณกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
14938525 นางนาฎนลิน  จุลโมกข์กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
15038538 นางสุวพรรณ  เกียรติบำรุงกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
15113571 นายสุนทร  บุญเอียดกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
15261406 นายพงษ์พันธ์  ติยะบุตรกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
15339442 นางสาวสุวรรณา  แสนสุขกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
15438636 นายเศรษฐพงษ์  จันทร์แก้วกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
15541761 นางวิไล  เอกกฐินกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
1563568 นายสันติราษฎร์  เรียนงามกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
1573026 นางวันวิวาห์  พิพัฒน์เยาว์กุลกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
15838503 นางสาวมรรษวรรณ  ศุภเวทีกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
1592416 นายพรเทพ  บุณยกุลกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
16035858 นายพิภพ  วัดกิ่งกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
161177 นางสมใจ  คลังวิจิตรกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1624996 นายวสุธา  ธรรมประสิทธิ์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
16336653 นายวิเชษฐ  ค้าสุวรรณกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
164106910 นางสาวชนิดาภา  ปลั่งกลางกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
16538625 ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ  สุขสมโภชน์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
16638652 นางรัชนา  แสงเปล่งปลั่งกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
16738653 นางผกาพันธ์  โชตินิสากรณ์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
16839287 นายจิรัฏฐ์  แย้มประดิษฐ์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
169111344 นางสาวมลิวัลย์  สุขแก้วกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1703871 นายศุภกร  การสมบัติกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17128703 นายปรีชา  ช่วยสงค์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1722778 นางสาวนนทกาล  รูปเอี่ยมกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17338622 นายชัยวัฒน์  ศรีไทยกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17439057 นางสาวชลธารา  ทรัพย์สินพันธ์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17538509 นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17638523 นายณรงค์ชัย  หล่อประเสริฐกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17739697 นางสาวจิตตินัฏฐ์  สุขบัณฑิตย์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17838606 นายกิตติพัฒน์  สงวนงามกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17938616 นายสุวพัฒน์  สงวนงามกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1802389 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวิดา  จันทะขาลกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
181059 (ส) นางสาวสุวิมล  ถนอมนิลกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1821076 (ส) นายพรเทพ  ตรีสิทธิ์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
18337508 ว่าที่ ร.ต.บุญญาธิการ  รอดคำกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1842719 นายเชาวรินทร์  ดีฉายกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
18538843 นางกันยารัตน์  ศรีวงค์วรรณกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
18638650 นายมงคล  จิ๋วเชยกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
18738555 นางสาวเมทินี  นิชีกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
18838637 นายพนม  บุญมางำกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
18939255 นายพชรพล  พลธีกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
190114870 นางสาวสุภาพร  โพธิ์ทองกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
191110863 นางสาวกชกร  ศรีษาพุทธกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
19238649 นายพงศธร  แสนช่างกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
19338612 นางสาวชนิษต์ณภัค  คุ้มอิ่มกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
1942860 นายกรวิชญ์  นาพุฒากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
1951477 นางสาวจรินทร์ทิพย์  สิงห์เอ้ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
196250 นายสุเมธ  รัมมะเกษกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
19738900 นายยุทธนา  ขันธวิธิกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
19841257 นายสุรสิทธิ์  โมกขเสนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
199107904 นางสาวอาสยา  อินทโชติกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
200107865 นางสาวรัชฎาภรณ์  ผิวนวลกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20138588 นางสาวกรรณิการ์  สุขเกษมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20244033 นางสาวชญานุตย์  เจริญกิจกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20339089 นางสาวดวงแก้ว  สุหลงกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20438565 นางสาวภัคจิรา  อาลัยญาติกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20537872 นางชูศรี  เอกปิยะพรชัยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20639322 นางสุภัทรา  โกมลวานิชกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20739624 นางนิตยา  จริตธรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20839754 นางสาวอภิญญา  มาแย้มกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20944731 นางสิรธิมา  เจตนาพิทักษ์กุลกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21073611 นางวิมล  ขันธมาศกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
2114796 นางชนนิกานต์  สามสีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
2121206 นายอดิศักดิ์  นุชประยูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
213231 นางสาวรังสิมา  ชมจำปีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21438580 นายอรรณพ  จิวราห์ศรีสกุลกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21556646 นางสาวเบญจมาภรณ์  กองสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21638921 นางมาลัย  ยิ่งมานะกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21738598 นางสาวณัฐกฤตา  วงษ์สงฆ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
218107490 นางวรากร  นัยพรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21939029 นางสาวสิเรียม  แชหมื่อกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
220 นางสาวเจนนภา  ทัสเตโมโตกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
221 นางสาวจิตติภาภรณ์  เตรียมทนะกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
ค้นหาครู:
สรุป จำนวนทั้งสิ้น 221 ท่าน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 10449 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 11039 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 30780 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 321745 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย