ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

< เมษายน 2561 >
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

:: ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561    
ที่เลขตำแหน่ง ชื่อ นามสกุลหมวด/กลุ่มสาระประวัติแก้ไขลบ
138494 นายสมศักดิ์  งามสมเกล้างานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
238491 นายวรากร  รื่นกมลงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
324817 นายสมใจ  พัฒน์วิชัยโชติงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
438496 นายอนันต์  มีพจนางานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
5ฺB002 นางสาวชัญญานุช  สดับพจน์งานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
6B010 นางนิธิวดี  วิเศษฤทธิ์งานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
7B011 นางสาวพรวันเพ็ญ  เกิดเนตรงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
8ฺB005 นายมนูญ  สำเนียงงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
9B003 นางบุญญา  เพียรอุดมงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
10B013 นายเดิม  หุ่นแสวงงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
11B009 นางสาววรรณฤดี  เหรัญญิกงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
12ฺB004 นางจำนงจิตร  รุจิรัตนราศีงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
13B006 นางสาวปฐมาภรณ์  สนิทกลางงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
14B008 นางสาวนิรมล  ระษารักษ์งานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
15A013 นางสาวผกากาญจน์  แดงสุขงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
16ฺB014 นายพีระยุทธ  มะพลับงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
17B001 นางสาวกสิณา  ไทยเทศงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
18B012 นายสมาน  พลเดชงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
1942230 นางสุกัญญา  เทียนคำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2013936 นางขนิษฐา  กิตติวิริยะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2138262 นางสาววิมล  พรรณนิคมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2238557 นางสาวรัตนา  เปียทองกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2339329 นางสาวพรอรุณ  สืบแต่จุ้ยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
241201(พ) นางสุมาลี  สาระสันต์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2538853 นางสาวอริสา  พานิชกุลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
262809 นางสาววันวิสา  ชีพเป็นสุขกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2728839 นายสุเมธี  คำมันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
28A001 นางสาวปทิตตา  เล็กวิกรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2939354 นางพัชรีรัตน์  เชื้อพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
3039312 นายจักรดุลย์  มนตรีกุล ณ อยุธยากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
3138522 นางวรรณา  ธงชัยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
3238567 นางสาวฉันทนา  ยัญญลักษณ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
3339664 นางสาววรรษมล  สีเหนี่ยงกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
34102335 นางสาวยุพดี  เข็มอนุสุข อิสมัญกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
3538950 นางสาวจิรนันท์  สุวรรณชัยรบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
3638626 นางศรศมน  มรุตัณฑ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
3738632 นางวิภาภรณ์  คำลือชัยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
382820 นายวิญญ์  แสงสดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
3938633 นายพัฒนพงศ์  มีสมยุทธ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
403307 นางสาวอัจฉริตา  จิตสกุลชัยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
411644 นางสาวยุพิน  ตุ่นเฮ้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4238594 นางสาวภัทรวรินทร์  ประทินกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4338590 นางสาวฮัสน๊ะฮ์  มุ่งมาตร์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4460668 นายประจวบ  แสนชัยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4581104 นางสาวปราณี  มีพจนากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4638531 นางสาวมะลิวัลย์  เลี้ยงศิริกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4738643 นางสาวจิตราพร  โลหาชีวะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
485024 นางสาวปาณิสรา  ระษารักษ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4933111 นายวรรธน  จำปาทองกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5038568 นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
511060(ส) นางสาวรสริน  ตัญญวงษ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5238983 นายศุภพร  ตรีไพชยนต์ศักดิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5339457 นางสาวชุติมา  ประภัสสรพิทยากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5438604 นายยุรนันท์  อัตตะสาระกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
55384 นางสาวปิยะนุช  ร่มเย็นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5638644 นางสาวเจนจิรา  แจ้งมากกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5738539 นางสาววรรณิภา  เฉลิมหมู่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5847741 นางลัดดา  ทองมั่นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
591843 นางสาวเสาวนีย์  บุญบำรุงกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6041777 นายฐิติไชย  อรรถวิลัยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
612512 นายสรรพสิทธิ์  โกศลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6277653 นางวาสนา  กองรสกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
635092 นางนวรัตน์  พินนอกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6419161 นายธวัชชัย  เพ็ชนีกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6538579 นางสาวมารยาท  ดำรงสุกิจกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
66129931 นายสุพรรณ  ภาคทรัพย์ศรีกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6741791 นางพรพิมล  ส้มทองกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6835238 นายเอกชัย  วิลามาศกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6939321 นางสุธาสินี  เนคมานุรักษ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
701178 นางปรานี  มีวุฒิสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
71453 นางสาวอมรรัตน์  ทองโชติกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
722450 นายนันทวัตน์  ไวยบุญญากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
7338526 นางสาวสุภาพร  สมานเกียรติ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
7439178 นางณัฐมน  สุชัยรัตน์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
7538534 นางสาวพชรกมล  พูลลายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
76221 นายปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์กุลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
7739458 นางภัทรมล  สุกรีวนัสกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
783075 นายวศิน  คล้ายบรรเลงกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
794202 นางสาวเบญจวรรณ  ปราโมทย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8038619 นางรินดา  ตรงดีกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8139784 นางเตือนใจ  ตรีบุบผากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8238548 นางสาวธัญพร  อักษรกิ่งกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8338609 นายวรรธนชาติ  แก้วนุชกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8415728 นางทิพธญา  สิตตะวิบุลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
851310 นางสาวสายทิพย์  ณ เวียงจันทร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8639131 ว่าที่ ร.ตอดุลย์  ม่วงกรุงกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
87A002 นางสาวเกสรา  กิจสอาดกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8839387 นางสาวนิชาภา  พัฒน์วิชัยโชติกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
89 นายณรงค์ชัย  พงษ์ธะนะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
90 นายสายัณห์  เทียนวิมลชัยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
914224 นางอารี  การสมธรกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9238574 นางมันทนี  บุญฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
93115720 นางสุดาวดี  วนะสินธุ์กลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
94A004 นางสาวฐิติยา  ปิกจุมปูกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9538646 นางปฐมาวดี  คุ้มภัยกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9639667 นางศราพร  หาญยุทธกรกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9739791 นางกัลยภร  กมลาสินกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9842410 นางวรรณีรัตน์  มั่นเกษวิทย์กลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
99114 นายอธิท  อธิวรปัญญากุลกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
100123027 นางธีรกานต์  ขะชาตย์กลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
10147680 นางศิวิไล  พิกุลทองกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
10239320 นางสาวพัลลภา  พันธุ์จันทร์แม้นกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
103103060 นางสาวหทัยรัตน์  ศรีประเสริฐกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
10439414 นางสาววิริยาภรณ์  จนจันทึกกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
10540471 นางสาวรัตนา  โพธิ์งามกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
10612884 นายธีรวีร์  แพบัวกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
10738615 นางสาวพรรณนิภา  กลิ้งอินทร์กลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
10839200 นางสาวนภาพร  แดนตะเคียนกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
1092482 นางสาววรรณภา  หมวกอิ่มกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
11039494 นางสาวฐิติพร  จันทร์หอมกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
111117479 นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์กลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
1122994 นายรณวริทธิ์   ขะชาตย์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11338576 นางน้ำทิพย์  มหานิยมกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11438629 นางภัสราภรณ์  นาคสู่สุขกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
115A005 นายประโยชน์  จุลวานิชกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11647982 นางสาวรดามณี  สายพัฒนะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11738897 นางสายชล  รัมมะนพกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11838640 นายธีรการณ์  สุสุขเสียงกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
119112661 นางศิริวรรณ  ประสงค์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12038814 นางสาวสิริรัตน์  พาลีเดชกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12136074 นางพัลลภา  กมลพันธ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1222933 นายภัทรพันธุ์  ลาภเกินกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12338941 นางสาวผกามาศ  เพชรรัตน์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12438600 นายมานพ  เอกจริยวงศ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12538816 นายทศพล  อินน้ำคบกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12638585 นายศักดา  สาพิมานกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12738641 นางเตือนใจ  ประเสริฐศรีกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12838624 นางสาวเพ็ญทิพย์  สีคร้ามกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1292990 นางอวยพร  วงค์ประดิษฐ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
13038620 นางสาวสุมาลี  จริวัฒถิรเดชกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1311881 นายธีรภัทร  กระจ่างแสงกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
13242219 นายธีร์วรัตม์  รุจธนวิชญ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
13339633 นางศุภลักษณ์  จันทนวงษ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
134A007 นางสาวมยุรา  อรรถพจนีกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
13538838 นางสาววิจิตรา  ศรีเขื่อนแก้วกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
136106881 นายธีรภัทร  สรรคพงษ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
13739768 นางสาวนารีรัตน์  ดิษฐลักษณะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
13838829 นางสาวเกศกาญจน์  ปรีชาชาญกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
13952003 นางรุ่งนภา  ชมภูราชกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1403002 นายรัตน์ตพงษ์  เจริญงามสกุลกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
14139399 นายกิตติ  คงเจริญกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
14238552 นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์กลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
14339020 นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
14439486 นางจุฑามาศ  ทองอร่ามกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
14539787 นายสิรภพ  ทองอร่ามกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
14676610 นายฉัตร์ชัย  อรรถปักษ์กลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
147100696 นายพิชัย  หิดาวรรณกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
14838535 ว่าที่ ร.ต.หญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
149268 นางสาวสาลีนี  เพ็งอุดมกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
150A008 นายศราวุธ  สุขบรรณ์เทิงกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
151A009 นายสมเกียรติ  วิเชียรวิลาวัณย์กลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
15239682 นายสมชาย  อบรมย์กลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
15314599 นางวิจิตร  ดัดเพชรกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
15418458 นางสาวชมัยพร  พืชกมุทรกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
15538516 ว่าที่ ร.ต.วิชัย  วงษ์สุวรรณกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
15638525 นางนาฎนลิน  จุลโมกข์กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
15738538 นางสุวพรรณ  เกียรติบำรุงกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
15813571 นายสุนทร  บุญเอียดกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
15961406 นายพงษ์พันธ์  ติยะบุตรกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
16039442 นางสาวสุวรรณา  แสนสุขกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
16138636 นายเศรษฐพงษ์  จันทร์แก้วกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
16241761 นางวิไล  เอกกฐินกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
1633568 นายสันติราษฎร์  เรียนงามกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
1643026 นางวันวิวาห์  พิพัฒน์เยาว์กุลกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
16538503 นางสาวมรรษวรรณ  ศุภเวทีกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
1662416 นายพรเทพ  บุณยกุลกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
16735858 นายพิภพ  วัดกิ่งกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
168177 นางสมใจ  คลังวิจิตรกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1694996 นายวสุธา  ธรรมประสิทธิ์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17036329 นางกรรณิการ์  มีสมสิบกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17136653 นายวิเชษฐ  ค้าสุวรรณกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
172106910 นางสาวชนิดาภา  ปลั่งกลางกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17338625 ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ  สุขสมโภชน์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17438652 นางรัชนา  แสงเปล่งปลั่งกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17538653 นางผกาพันธ์  โชตินิสากรณ์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17639287 นายจิรัฏฐ์  แย้มประดิษฐ์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
177111344 นางสาวมลิวัลย์  สุขแก้วกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1783871 นายศุภกร  การสมบัติกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17928703 นายปรีชา  ช่วยสงค์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1802778 นางสาวนนทกาล  รูปเอี่ยมกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
18138622 นายชัยวัฒน์  ศรีไทยกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
18239057 นางสาวชลธารา  ทรัพย์สินพันธ์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
18338509 นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
18438523 นายณรงค์ชัย  หล่อประเสริฐกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
18539697 นางสาวจิตตินัฏฐ์  สุขบัณฑิตย์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
18638606 นายกิตติพัฒน์  สงวนงามกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
18738616 นายสุวพัฒน์  สงวนงามกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1882389 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวิดา  จันทะขาลกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
189059 (ส) นางสาวสุวิมล  ถนอมนิลกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1901076 (ส) นายพรเทพ  ตรีสิทธิ์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
19137508 ว่าที่ ร.ต.บุญญาธิการ  รอดคำกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1922719 นายเชาวรินทร์  ดีฉายกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
19338843 นางกันยารัตน์  ศรีวงค์วรรณกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
19438650 นายมงคล  จิ๋วเชยกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
19538555 นางสาวเมทีนี  นิชีกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
19638637 นายพนม  บุญมางำกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
19739255 นายพชรพล  พลธีกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
198114870 นางสาวสุภาพร  โพธิ์ทองกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
199110863 นางสาวกชกร  ศรีษาพุทธกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20038649 นายพงศธร  แสนช่างกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20138612 นางสาวชนิษต์ณภัค  คุ้มอิ่มกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
2022860 นายกรวิชญ์  นาพุฒากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
2031477 นางสาวจรินทร์ทิพย์  สิงห์เอ้ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
204250 นายสุเมธ  รัมมะเกษกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20538900 นายยุทธนา  ขันธวิธิกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20641257 นายสุรสิทธิ์  โมกขเสนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
207107904 นางสาวอาสยา  อินทโชติกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
208107865 นางสาวรัชฎาภรณ์  ผิวนวลกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20938588 นางสาวกรรณิการ์  สุขเกษมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21044033 นางสาวชญานุตย์  เจริญกิจกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21139089 นางสาวดวงแก้ว  สุหลงกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21238565 นางสาวภัคจิรา  อาลัยญาติกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21337872 นางชูศรี  เอกปิยะพรชัยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21439322 นางสุภัทรา  โกมลวานิชกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21539624 นางนิตยา  จริตธรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21639754 นางสาวอภิญญา  มาแย้มกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21744731 นางสิรธิมา  เจตนาพิทักษ์กุลกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21873611 นางวิมล  ขันธมาศกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
2194796 นางชนนิกานต์  สามสีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
2201206 นายอดิศักดิ์  นุชประยูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
221231 นางสาวรังสิมา  ชมจำปีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
22238580 นายอรรณพ  จิวราห์ศรีสกุลกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
22356646 นางสาวเบญจมาภรณ์  กองสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
224A014 นางสาวมุทิตา  กตัญญูพันธ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
225A015 นายเฉลิมพล  ผลไม้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
22638921 นางมาลัย  ยิ่งมานะกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
22738598 นางสาวณัฐกฤตา  วงษ์สงฆ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
228107490 นางวรากร  นัยพรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
22939029 นางสาวสิเรียม  แชหมื่อกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
230 นางสาวเจนนภา  ทัสเตโมโตกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
231 นางสาวจิตติภาภรณ์  เตรียมทนะกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
ค้นหาครู:
สรุป จำนวนทั้งสิ้น 231 ท่าน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 1 คน
สถิติวันนี้ 8719 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 9469 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 21632 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 262293 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย