ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

< กรกฎาคม 2561 >
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

:: ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561    
ที่เลขตำแหน่ง ชื่อ นามสกุลหมวด/กลุ่มสาระประวัติแก้ไขลบ
138494 นายสมศักดิ์  งามสมเกล้างานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
238491 นายวรากร  รื่นกมลงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
324817 นายสมใจ  พัฒน์วิชัยโชติงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
438496 นายอนันต์  มีพจนางานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
5B002 นางสาวชัญญานุช  สดับพจน์งานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
6B010 นางนิธิวดี  วิเศษฤทธิ์งานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
7B011 นางสาวพรวันเพ็ญ  เกิดเนตรงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
838492 นางพิมพลักษณ์  บุญลืองานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
9B003 นางบุญญา  เพียรอุดมงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
10B013 นายเดิม  หุ่นแสวงงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
11B009 นางสาววรรณฤดี  เหรัญญิกงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
12B004 นางจำนงจิตร  รุจิรัตนราศีงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
13B006 นางสาวปฐมาภรณ์  สนิทกลางงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
14B008 นางสาวนิรมล  ระษารักษ์งานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
15A013 นางสาวผกากาญจน์  แดงสุขงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
16B014 นายพีระยุทธ  มะพลับงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
17B001 นางสาวกสิณา  ไทยเทศงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
18B012 นายสมาน  พลเดชงานบริหาร ประวัติแก้ไข ลบ
1942230 นางสุกัญญา  เทียนคำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2013936 นางขนิษฐา  กิตติวิริยะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2138262 นางสาววิมล  พรรณนิคมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2238557 นางสาวรัตนา  เปียทองกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2339329 นางสาวพรอรุณ  สืบแต่จุ้ยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
241201(พ) นางสุมาลี  สาระสันต์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2538853 นางสาวอริสา  พานิชกุลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
262809 นางสาววันวิสา  ชีพเป็นสุขกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2728839 นายสุเมธี  คำมันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2839354 นางพัชรีรัตน์  เชื้อพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
2939312 นายจักรดุลย์  มนตรีกุล ณ อยุธยากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประวัติแก้ไข ลบ
3038522 นางวรรณา  ธงชัยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
3138567 นางสาวฉันทนา  ยัญญลักษณ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
3239664 นางสาววรรษมล  สีเหนี่ยงกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
33102335 นางสาวยุพดี  เข็มอนุสุข อิสมัญกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
3438950 นางสาวจิรนันท์  สุวรรณชัยรบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
3538626 นางศรศมน  มรุตัณฑ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
3638632 นางวิภาภรณ์  คำลือชัยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
372820 นายวิญญ์  แสงสดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
3838633 นายพัฒนพงศ์  มีสมยุทธ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
393307 นางสาวอัจฉริตา  จิตสกุลชัยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
401644 นางสาวยุพิน  ตุ่นเฮ้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4138594 นางสาวภัทรวรินทร์  ประทินกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4238590 นางสาวฮัสน๊ะฮ์  มุ่งมาตร์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4360668 นายประจวบ  แสนชัยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4481104 นางสาวปราณี  มีพจนากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4538531 นางสาวมะลิวัลย์  เลี้ยงศิริกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4638643 นางสาวจิตราพร  โลหาชีวะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
475024 นางสาวปาณิสรา  ระษารักษ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4833111 นายวรรธน  จำปาทองกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
4938568 นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
501060(ส) นางสาวรสริน  ตัญญวงษ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5138983 นายศุภพร  ตรีไพชยนต์ศักดิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5239457 นางสาวชุติมา  ประภัสสรพิทยากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5338604 นายยุรนันท์  อัตตะสาระกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
54384 นางสาวปิยะนุช  ร่มเย็นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5538644 นางสาวเจนจิรา  แจ้งมากกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
56 นางสาวเวธกา  ชุมทองกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5738539 นางสาววรรณิภา  เฉลิมหมู่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
5847741 นางลัดดา  ทองมั่นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
591843 นางสาวเสาวนีย์  บุญบำรุงกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6041777 นายฐิติไชย  อรรถวิลัยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
612512 นายสรรพสิทธิ์  โกศลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6277653 นางวาสนา  กองรสกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
635092 นางนวรัตน์  พินนอกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6419161 นายธวัชชัย  เพ็ชนีกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6538579 นางสาวมารยาท  ดำรงสุกิจกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
66129931 นายสุพรรณ  ภาคทรัพย์ศรีกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6741791 นางพรพิมล  ส้มทองกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6835238 นายเอกชัย  วิลามาศกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
6939321 นางสุธาสินี  เนคมานุรักษ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
701178 นางปรานี  มีวุฒิสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
71453 นางสาวอมรรัตน์  ทองโชติกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
722450 นายนันทวัตน์  ไวยบุญญากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
7338526 นางสาวสุภาพร  สมานเกียรติ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
7439178 นางณัฐมน  สุชัยรัตน์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
7538534 นางสาวพชรกมล  พูลลายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
76221 นายปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์กุลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
7739458 นางภัทรมล  สุกรีวนัสกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
783075 นายวศิน  คล้ายบรรเลงกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
794202 นางสาวเบญจวรรณ  ปราโมทย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8038619 นางรินดา  ตรงดีกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8139784 นางเตือนใจ  ตรีบุบผากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8238548 นางสาวธัญพร  อักษรกิ่งกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8338609 นายวรรธนชาติ  แก้วนุชกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8415728 นางทิพธญา  สิตตะวิบุลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
851310 นางสาวสายทิพย์  ณ เวียงจันทร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8639131 ว่าที่ ร.ตอดุลย์  ม่วงกรุงกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8739387 นางสาวนิชาภา  พัฒน์วิชัยโชติกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
8838954 นายณรงค์ชัย  พงษ์ธะนะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
89 นายสายัณห์  เทียนวิมลชัยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประวัติแก้ไข ลบ
904224 นางอารี  การสมธรกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9138574 นางมันทนี  บุญฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9238646 นางปฐมาวดี  คุ้มภัยกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9339667 นางศราพร  หาญยุทธกรกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9439791 นางกัลยภร  กมลาสินกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9542410 นางวรรณีรัตน์  มั่นเกษวิทย์กลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
96114 นายอธิท  อธิวรปัญญากุลกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
97123027 นางธีรกานต์  ขะชาตย์กลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9847680 นางศิวิไล  พิกุลทองกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
9939320 นางสาวพัลลภา  พันธุ์จันทร์แม้นกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
100103060 นางสาวหทัยรัตน์  ศรีประเสริฐกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
10139414 นางสาววิริยาภรณ์  จนจันทึกกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
10240471 นางสาวรัตนา  โพธิ์งามกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
10312884 นายธีรวีร์  แพบัวกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
10438615 นางสาวพรรณนิภา  กลิ้งอินทร์กลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
10539200 นางสาวนภาพร  แดนตะเคียนกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
1062482 นางสาววรรณภา  หมวกอิ่มกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
10739494 นางสาวฐิติพร  จันทร์หอมกลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
108117479 นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์กลุ่มสาระภาษาไทย ประวัติแก้ไข ลบ
1092994 นายรณวริทธิ์   ขะชาตย์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11038576 นางน้ำทิพย์  มหานิยมกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11138629 นางภัสราภรณ์  นาคสู่สุขกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11247982 นางสาวรดามณี  สายพัฒนะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11338897 นางสายชล  รัมมะนพกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11438640 นายธีรการณ์  สุสุขเสียงกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
115112661 นางศิริวรรณ  ประสงค์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11638814 นางสาวสิริรัตน์  พาลีเดชกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11736074 นางพัลลภา  กมลพันธ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1182933 นายภัทรพันธุ์  ลาภเกินกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
11938941 นางสาวผกามาศ  เพชรรัตน์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12038600 นายมานพ  เอกจริยวงศ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12138816 นายทศพล  อินน้ำคบกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12238585 นายศักดา  สาพิมานกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12338641 นางเตือนใจ  ประเสริฐศรีกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12438624 นางสาวเพ็ญทิพย์  สีคร้ามกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1252990 นางอวยพร  วงค์ประดิษฐ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12638620 นางสาวสุมาลี  จริวัฒถิรเดชกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1271881 นายธีรภัทร  กระจ่างแสงกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12842219 นายธีร์วรัตม์  รุจธนวิชญ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
12939633 นางศุภลักษณ์  จันทนวงษ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
13038838 นางสาววิจิตรา  ศรีเขื่อนแก้วกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
131106881 นายธีรภัทร  สรรคพงษ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
13239768 นางสาวนารีรัตน์  ดิษฐลักษณะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
13338829 นางสาวเกศกาญจน์  ปรีชาชาญกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
13452003 นางรุ่งนภา  ชมภูราชกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1353002 นายรัตน์ตพงษ์  เจริญงามสกุลกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
13639399 นายกิตติ  คงเจริญกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
13738552 นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์กลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
13839020 นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
13939486 นางจุฑามาศ  ทองอร่ามกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
14039787 นายสิรภพ  ทองอร่ามกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
14176610 นายฉัตร์ชัย  อรรถปักษ์กลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
142100696 นายพิชัย  หิดาวรรณกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
14338535 ว่าที่ ร.ต.หญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
144268 นางสาวสาลีนี  เพ็งอุดมกลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
145A009 นายสมเกียรติ  วิเชียรวิลาวัณย์กลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
14639682 นายสมชาย  อบรมย์กลุ่มสาระศิลปะ ประวัติแก้ไข ลบ
14714599 นางวิจิตร  ดัดเพชรกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
14818458 นางสาวชมัยพร  พืชกมุทรกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
14938516 ว่าที่ ร.ต.วิชัย  วงษ์สุวรรณกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
15038525 นางนาฎนลิน  จุลโมกข์กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
15138538 นางสุวพรรณ  เกียรติบำรุงกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
15213571 นายสุนทร  บุญเอียดกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
15361406 นายพงษ์พันธ์  ติยะบุตรกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
15439442 นางสาวสุวรรณา  แสนสุขกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
15538636 นายเศรษฐพงษ์  จันทร์แก้วกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
15641761 นางวิไล  เอกกฐินกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
1573568 นายสันติราษฎร์  เรียนงามกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
1583026 นางวันวิวาห์  พิพัฒน์เยาว์กุลกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
15938503 นางสาวมรรษวรรณ  ศุภเวทีกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
1602416 นายพรเทพ  บุณยกุลกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
16135858 นายพิภพ  วัดกิ่งกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประวัติแก้ไข ลบ
162177 นางสมใจ  คลังวิจิตรกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1634996 นายวสุธา  ธรรมประสิทธิ์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
16436653 นายวิเชษฐ  ค้าสุวรรณกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
165106910 นางสาวชนิดาภา  ปลั่งกลางกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
16638625 ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ  สุขสมโภชน์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
16738652 นางรัชนา  แสงเปล่งปลั่งกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
16838653 นางผกาพันธ์  โชตินิสากรณ์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
16939287 นายจิรัฏฐ์  แย้มประดิษฐ์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
170111344 นางสาวมลิวัลย์  สุขแก้วกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1713871 นายศุภกร  การสมบัติกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17228703 นายปรีชา  ช่วยสงค์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1732778 นางสาวนนทกาล  รูปเอี่ยมกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17438622 นายชัยวัฒน์  ศรีไทยกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17539057 นางสาวชลธารา  ทรัพย์สินพันธ์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17638509 นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17738523 นายณรงค์ชัย  หล่อประเสริฐกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17839697 นางสาวจิตตินัฏฐ์  สุขบัณฑิตย์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
17938606 นายกิตติพัฒน์  สงวนงามกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
18038616 นายสุวพัฒน์  สงวนงามกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1812389 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวิดา  จันทะขาลกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
182059 (ส) นางสาวสุวิมล  ถนอมนิลกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1831076 (ส) นายพรเทพ  ตรีสิทธิ์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
18437508 ว่าที่ ร.ต.บุญญาธิการ  รอดคำกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
1852719 นายเชาวรินทร์  ดีฉายกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
18638843 นางกันยารัตน์  ศรีวงค์วรรณกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
18738650 นายมงคล  จิ๋วเชยกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
18838555 นางสาวเมทินี  นิชีกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
18938637 นายพนม  บุญมางำกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
19039255 นายพชรพล  พลธีกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
191114870 นางสาวสุภาพร  โพธิ์ทองกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประวัติแก้ไข ลบ
192110863 นางสาวกชกร  ศรีษาพุทธกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
19338649 นายพงศธร  แสนช่างกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
19438612 นางสาวชนิษต์ณภัค  คุ้มอิ่มกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
1952860 นายกรวิชญ์  นาพุฒากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
1961477 นางสาวจรินทร์ทิพย์  สิงห์เอ้ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
197250 นายสุเมธ  รัมมะเกษกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
19838900 นายยุทธนา  ขันธวิธิกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
19941257 นายสุรสิทธิ์  โมกขเสนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
200107904 นางสาวอาสยา  อินทโชติกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
201107865 นางสาวรัชฎาภรณ์  ผิวนวลกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20238588 นางสาวกรรณิการ์  สุขเกษมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20344033 นางสาวชญานุตย์  เจริญกิจกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20439089 นางสาวดวงแก้ว  สุหลงกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20538565 นางสาวภัคจิรา  อาลัยญาติกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20637872 นางชูศรี  เอกปิยะพรชัยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20739322 นางสุภัทรา  โกมลวานิชกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20839624 นางนิตยา  จริตธรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
20939754 นางสาวอภิญญา  มาแย้มกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21044731 นางสิรธิมา  เจตนาพิทักษ์กุลกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21173611 นางวิมล  ขันธมาศกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
2124796 นางชนนิกานต์  สามสีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
2131206 นายอดิศักดิ์  นุชประยูรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
214231 นางสาวรังสิมา  ชมจำปีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21538580 นายอรรณพ  จิวราห์ศรีสกุลกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21656646 นางสาวเบญจมาภรณ์  กองสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21738921 นางมาลัย  ยิ่งมานะกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
21838598 นางสาวณัฐกฤตา  วงษ์สงฆ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
219107490 นางวรากร  นัยพรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
22039029 นางสาวสิเรียม  แชหมื่อกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
221 นางสาวเจนนภา  ทัสเตโมโตกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
222 นางสาวจิตติภาภรณ์  เตรียมทนะกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประวัติแก้ไข ลบ
ค้นหาครู:
สรุป จำนวนทั้งสิ้น 222 ท่าน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 9633 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 10436 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 25200 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 296078 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย