:: ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
:: : วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561     รายงานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลจำนวนครูตามกลุ่มสาระ รวม
บร.ไทยคณิตวิทย์สังคมการงาน พละ ศิลป ภาษา กิจกรรม
   1 . โรคพืช 1 1  
   2 . ระบบสารสนเทศ 1 1  
   3 . เศรษฐศาสตร์ 1 1  
   4 . เศรษฐศาสตร์การคลัง 1 1  
   5 . รัฐศาสตร์ 1 1  
   6 . รัฐประศาสนศาสตร์ 1 1  
   7 . มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 1  
   8 . ภาษาอังกฤษ 191 20  
   9 . ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1  
   10 . ภาษาไทย 14 14  
   11 . ภาษาจีน 4 4  
   12 . ภาษาญี่ปุ่น 1 1  
   13 . เกษตรศาสตร์ 3 3  
   14 . เกษตรกรรม 1 1  
   15 . เคมี 5 5  
   16 . เคมีปฏิบัติ 1 1  
   17 . เทคโนโลยีและการสื่อสาร 2 2  
   18 . เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 1 1 2  
   19 . เทคโนโลยีวัสดุ 1 1  
   20 . เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1 4  
   21 . เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 1  
   22 . เทคโนโลยีการศึกษา 1 1 2 4  
   23 . วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1  
   24 . วิจัยการศึกษา 1 1  
   25 . วิทยาศาสตร์ 1 1  
   26 . วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 1 1  
   27 . วิทยาศาสตร์ศึกษา 2 2  
   28 . วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 1  
   29 . วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 3  
   30 . วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 2  
   31 . สังคมศึกษา 17 1 18  
   32 . สัตวศาสตร์ 1 1  
   33 . สารสนเทศศาสตร์ 1 1  
   34 . สารสนเทศสำนักงาน 1 1  
   35 . ศิลปหัตถกรรม 1 1  
   36 . ศิลปศาสตร์ 1 1  
   37 . ศิลปศึกษา 3 3  
   38 . หลักสูตรและการสอน 1 1 1 3  
   39 . สถิติประยุกต์ 3 3  
   40 . สุขศึกษา 1 1  
   41 . อุตสาหกรรมศิลป์ 1 1  
   42 . การเงินการธนาคาร 1 1  
   43 . การแนะแนว 1 1  
   44 . การสอนภาษาอังกฤษ 1 1  
   45 . การสอนภาษาไทย 2 2  
   46 . การสอนภาษาจีน 1 1  
   47 . การสอนวิทยาศาสตร์ 1 1  
   48 . การสอนวิทยาศาสตร์ (เคมี) 1 1  
   49 . การสอนคณิตศาสตร์ 2 2  
   50 . การจัดการ 1 1  
   51 . การจัดการการเรียนรู้ 1 1  
   52 . การจัดการคุณภาพ 1 1  
   53 . การจัดการงานก่อสร้าง 1 1  
   54 . การจัดการทั่วไป 2 1 2 5  
   55 . การบริหารและการจัดการศึกษา 1 1  
   56 . การบริหารการศึกษา 2 1 2 2 3 1 3 14  
   57 . การบัญชี 1 1  
   58 . คหกรรมศาสตร์ 1 2 3  
   59 . คอมพิวเตอร์ศึกษา 2 2  
   60 . คณิตศาสตร์ 1 16 1 18  
   61 . คณิตศาสตร์ศึกษา 2 2  
   62 . คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 1  
   63 . จิตรกรรม 1 1  
   64 . จิตวิทยา 1 1  
   65 . จิตวิทยาการแนะแนว 2 2  
   66 . จิตวิทยาการศึกษา 1 1  
   67 . จุลชีววิทยา 1 1  
   68 . ชีววิทยา 5 5  
   69 . ชีววิทยาประยุกต์ 3 3  
   70 . ดนตรีสากล 2 2  
   71 . ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย 1 1  
   72 . ดุริยางค์ไทย 1 1  
   73 . นิเทศศาสตร์ 1 1 2  
   74 . นาฏศิลป์ 1 2 3  
   75 . นาฏศิลป์ไทย-โขนพระ 1 1  
   76 . บรรณารักษศาสตร์ 1 1  
   77 . บรรณารักษ์ศาสตร์ 2 2  
   78 . บริหารการศึกษา 1 1  
   79 . บริหารธุรกิจ 2 2  
   80 . บัญชี 1 1  
   81 . ป.วิชาการพยาบาล 1 1  
   82 . ประชาสัมพันธ์ 2 2  
   83 . ประถมศึกษาปีที่ 4 2 2  
   84 . พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ 2 2  
   85 . พลศึกษา 1 7 8  
   86 . ฟิสิกส์ 2 2  
   87 . ฟิสิกส์ประยุกต์ 1 1  
แสดงข้อมูลผลสรุป บุคลากรทั้งโรงเรียน 227 คน
< มีนาคม 2561 >
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ข้อมูลประจำวัน
ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนขาดเรียน
นักเรียนมาสาย
สรุปนักเรียน ขาดเรียน
พิมพ์รายงานสรุปขาดเรียน
สรุปนักเรียน มาสาย
ข้อมูลครู-อาจารย์
สถานะครูปฏิบัติงาน
ครูไม่มาปฏิบัติงาน

เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 8563 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 8259 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 19281 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 248802 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page
สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย