:: ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
:: : วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560     รายงานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลจำนวนครูตามกลุ่มสาระ รวม
บร.ไทยคณิตวิทย์สังคมการงาน พละ ศิลป ภาษา กิจกรรม
   1 . โรคพืช 1 1  
   2 . ระบบสารสนเทศ 1 1  
   3 . เศรษฐศาสตร์ 1 1  
   4 . เศรษฐศาสตร์การคลัง 1 1  
   5 . รัฐศาสตร์ 1 1  
   6 . รัฐประศาสนศาสตร์ 1 1  
   7 . ภาษาอังกฤษ 171 18  
   8 . ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1  
   9 . ภาษาไทย 12 12  
   10 . ภาษาจีน 4 4  
   11 . ภาษาญี่ปุ่น 1 1  
   12 . เกษตรศาสตร์ 3 3  
   13 . เกษตรกรรม 1 1  
   14 . เคมี 4 4  
   15 . เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 2 2  
   16 . เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 1 1 2  
   17 . เทคโนโลยีวัสดุ 1 1  
   18 . เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2 1 4  
   19 . เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1 1  
   20 . เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 1  
   21 . เทคโนโลยีการศึกษา 1 2 3  
   22 . วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1  
   23 . วิจัยการศึกษา 1 1  
   24 . วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 1 1  
   25 . วิทยาศาสตร์ศึกษา 2 2  
   26 . วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 1  
   27 . วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 2  
   28 . วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 2  
   29 . สังคมศึกษา 16 1 17  
   30 . สัตวศาสตร์ 1 1  
   31 . สารสนเทศศาสตร์ 1 1  
   32 . สารสนเทศสำนักงาน 1 1  
   33 . ศิลปหัตถกรรม 1 1  
   34 . ศิลปศาสตร์ 1 1  
   35 . ศิลปศึกษา 3 3  
   36 . หลักสูตรและการสอน 1 1 1 3  
   37 . หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ 1 1  
   38 . สถิติประยุกต์ 3 3  
   39 . สุขศึกษา 1 1  
   40 . อุตสาหกรรมศิลป์ 1 1  
   41 . การเงินการธนาคาร 1 1  
   42 . การแนะแนว 1 1  
   43 . การสอนภาษาอังกฤษ 2 2  
   44 . การสอนภาษาไทย 3 3  
   45 . การสอนวิทยาศาสตร์ 1 1  
   46 . การสอนวิทยาศาสตร์ (เคมี) 1 1  
   47 . การสอนคณิตศาสตร์ 1 1  
   48 . การจัดการ 1 1  
   49 . การจัดการการเรียนรู้ 1 1  
   50 . การจัดการคุณภาพ 1 1  
   51 . การจัดการงานก่อสร้าง 1 1  
   52 . การจัดการทั่วไป 2 1 1 4  
   53 . การบริหารและการจัดการการศึกษา 1 1  
   54 . การบริหารการศึกษา 2 1 2 2 3 1 3 14  
   55 . คหกรรมศาสตร์ 1 2 3  
   56 . คอมพิวเตอร์ศึกษา 3 3  
   57 . คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1  
   58 . คณิตศาสตร์ 1 16 1 18  
   59 . คณิตศาสตร์ศึกษา 2 2  
   60 . คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 1  
   61 . จิตรกรรม 1 1  
   62 . จิตวิทยา 1 1  
   63 . จิตวิทยาและการแนะแนว 1 1  
   64 . จิตวิทยาการแนะแนว 1 1  
   65 . จิตวิทยาการศึกษา 1 1  
   66 . จุลชีววิทยา 1 1  
   67 . ชีววิทยา 3 3  
   68 . ชีววิทยาประยุกต์ 3 3  
   69 . ดนตรีสากล 2 2  
   70 . ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย 1 1  
   71 . ดุริยางค์ไทย 1 1  
   72 . นิเทศศาสตร์ 1 1 2  
   73 . นาฏศิลป์ 1 1 2  
   74 . นาฏศิลป์ไทย-โขนพระ 1 1  
   75 . บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 1 1  
   76 . บรรณารักษ์ศาสตร์ 1 2 3  
   77 . บริหารการจัดการทั่วไป 1 1  
   78 . บริหารธุรกิจ 1 1  
   79 . ป.วิชาการพยาบาล 1 1  
   80 . ประชาสัมพันธ์ 1 1  
   81 . พยาบาลศาสตร์ 1 1  
   82 . พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง 1 1  
   83 . พลศึกษา 1 6 7  
   84 . พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 1  
   85 . ฟิสิกส์ 1 1  
   86 . ฟิสิกส์ประยุกต์ 1 1  
แสดงข้อมูลผลสรุป บุคลากรทั้งโรงเรียน 210 คน
< ธันวาคม 2560 >
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
ข้อมูลประจำวัน
ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนขาดเรียน
นักเรียนมาสาย
สรุปนักเรียน ขาดเรียน
พิมพ์รายงานสรุปขาดเรียน
สรุปนักเรียน มาสาย
ข้อมูลครู-อาจารย์
สถานะครูปฏิบัติงาน
ครูไม่มาปฏิบัติงาน

เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 7164 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 7383 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 26627 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 221289 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page
สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย