ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561    
รายงานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลจำนวนครูตามกลุ่มสาระ รวม
บร.ไทยคณิตวิทย์สังคมการงาน พละ ศิลป ภาษา กิจกรรม
   1 . โรคพืช 1 1  
   2 . ระบบสารสนเทศ 1 1  
   3 . เศรษฐศาสตร์ 0  
   4 . เศรษฐศาสตร์การคลัง 1 1  
   5 . รัฐศาสตร์ 1 1  
   6 . รัฐประศาสนศาสตร์ 1 1  
   7 . มัธยมศึกษาปีที่ 6 0  
   8 . ภาษาอังกฤษ 191 20  
   9 . ภาษาไทย 13 13  
   10 . ภาษาจีน 3 3  
   11 . ภาษาญี่ปุ่น 2 2  
   12 . เกษตรศาสตร์ 3 3  
   13 . เกษตรกรรม 1 1  
   14 . เคมี 5 5  
   15 . เคมีปฏิบัติ 1 1  
   16 . เทคโนโลยีและการสื่อสาร 2 2  
   17 . เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 1 1 2  
   18 . เทคโนโลยีวัสดุ 1 1  
   19 . เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1 4  
   20 . เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 1  
   21 . เทคโนโลยีการศึกษา 1 1 2 4  
   22 . วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1  
   23 . วิจัยการศึกษา 1 1  
   24 . วิทยาศาสตร์ 1 1  
   25 . วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 1 1  
   26 . วิทยาศาสตร์ศึกษา 2 2  
   27 . วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 1  
   28 . วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 2  
   29 . วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 2  
   30 . สังคมศึกษา 16 1 17  
   31 . สัตวศาสตร์ 1 1  
   32 . สารสนเทศศาสตร์ 1 1  
   33 . สารสนเทศสำนักงาน 1 1  
   34 . ศิลปหัตถกรรม 1 1  
   35 . ศิลปศาสตร์ 0  
   36 . ศิลปศึกษา 3 3  
   37 . หลักสูตรและการสอน 1 1 1 3  
   38 . สถิติประยุกต์ 3 3  
   39 . สุขศึกษา 2 2  
   40 . อุตสาหกรรมศิลป์ 1 1  
   41 . การเงินการธนาคาร 1 1  
   42 . การแนะแนว 1 1  
   43 . การสอนภาษาอังกฤษ 1 1  
   44 . การสอนภาษาไทย 2 2  
   45 . การสอนภาษาจีน 1 1  
   46 . การสอนวิทยาศาสตร์ 2 2  
   47 . การสอนวิทยาศาสตร์ (เคมี) 1 1  
   48 . การสอนคณิตศาสตร์ 2 2  
   49 . การจัดการ 1 1  
   50 . การจัดการการเรียนรู้ 1 1  
   51 . การจัดการงานก่อสร้าง 1 1  
   52 . การจัดการทั่วไป 1 1 2  
   53 . การบริหารและการจัดการศึกษา 1 1  
   54 . การบริหารการศึกษา 3 1 2 2 3 1 3 15  
   55 . การบัญชี 1 1  
   56 . คหกรรมศาสตร์ 1 2 3  
   57 . คอมพิวเตอร์ศึกษา 2 2  
   58 . คณิตศาสตร์ 1 17 1 19  
   59 . คณิตศาสตร์ศึกษา 2 2  
   60 . คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 1  
   61 . จิตรกรรม 1 1  
   62 . จิตวิทยา 1 1  
   63 . จิตวิทยาการแนะแนว 2 2  
   64 . จิตวิทยาการศึกษา 1 1  
   65 . จุลชีววิทยา 1 1  
   66 . ชีววิทยา 5 5  
   67 . ชีววิทยาประยุกต์ 3 3  
   68 . ดนตรีสากล 2 2  
   69 . ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย 1 1  
   70 . ดุริยางค์ไทย 1 1  
   71 . นิเทศศาสตร์ 0  
   72 . นาฏศิลป์ 1 2 3  
   73 . บรรณารักษศาสตร์ 1 1  
   74 . บรรณารักษ์ศาสตร์ 2 2  
   75 . บริหารการศึกษา 1 1  
   76 . บริหารธุรกิจ 0  
   77 . บัญชี 0  
   78 . ประชาสัมพันธ์ 0  
   79 . ประถมศึกษาปีที่ 4 0  
   80 . พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ 2 2  
   81 . พลศึกษา 1 7 8  
   82 . ฟิสิกส์ 1 1  
   83 . ฟิสิกส์ประยุกต์ 1 1  
แสดงข้อมูลผลสรุป บุคลากรทั้งโรงเรียน 208 คน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 10451 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 11039 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 30782 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 321747 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย