:: ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
:: : วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560     รายงานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลจำนวนครูตามกลุ่มสาระ รวม
บร.ไทยคณิตวิทย์สังคมการงาน พละ ศิลป ภาษา กิจกรรม
   1 . โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 1  
   2 . มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 1  
   3 . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1 1  
   4 . มหาวิทยาลัยรังสิต 1 1  
   5 . มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 1 3 4 1 2 13  
   6 . มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1 1 2  
   7 . มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 1  
   8 . มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1 1  
   9 . มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 1  
   10 . มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ 1 2 3  
   11 . มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 1 1 1 4  
   12 . มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 1 2  
   13 . มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1 1  
   14 . มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 1  
   15 . มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 1  
   16 . มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 1  
   17 . มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1 2 3  
   18 . มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 1 1  
   19 . มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 1 1 3  
   20 . มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1 1 2  
   21 . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2 1 3  
   22 . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 4 2 3 1 8 5 2 61 32  
   23 . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 1  
   24 . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2 1 1 3 8  
   25 . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 1 2  
   26 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1 1  
   27 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์นนทบุร 1 1  
   28 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี 1 1  
   29 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 1 2  
   30 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 1 1  
   31 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 3  
   32 . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 2 4 4 1 1 14  
   33 . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 1 1 2  
   34 . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1 1 1 1 4  
   35 . มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 1  
   36 . มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 1 2 4  
   37 . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 2 2 1 1 1 8  
   38 . มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 1  
   39 . มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 1 2 1 1 1 6  
   40 . มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 1  
   41 . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 2  
   42 . มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 1 2 2 11 9  
   43 . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 1 1  
   44 . มหาวิทยาลัยบูรพา 1 1 2 2 1 4 11  
   45 . วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 1 1  
   46 . วิทยาลัยครูมหาสารคาม 1 1  
   47 . วิทยาลัยครูเทพสตรี 1 1 2  
   48 . วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 1 1 2  
   49 . วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 1 1  
   50 . วิทยาลัยครูสกลนคร 1 1  
   51 . วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี 1 1  
   52 . วิทยาลัยครูกำแพงเพชร 1 1  
   53 . วิทยาลัยครูจันทรเกษม 1 1 2  
   54 . วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 1 1  
   55 . วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1 1  
   56 . วิทยาลัยครูพระนคร 1 1  
   57 . วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 1 2 3 1 1 2 2 3 1 16  
   58 . วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง 1 1  
   59 . วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 1 1  
   60 . วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์ 1 1  
   61 . สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี 1 1  
   62 . สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 1 1  
   63 . สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2 1 1 4  
   64 . สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 1 1  
   65 . สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 1 2  
   66 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 1 1 1 4  
แสดงข้อมูลผลสรุป บุคลากรทั้งโรงเรียน 210 คน
< ธันวาคม 2560 >
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
ข้อมูลประจำวัน
ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนขาดเรียน
นักเรียนมาสาย
สรุปนักเรียน ขาดเรียน
พิมพ์รายงานสรุปขาดเรียน
สรุปนักเรียน มาสาย
ข้อมูลครู-อาจารย์
สถานะครูปฏิบัติงาน
ครูไม่มาปฏิบัติงาน

เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 7166 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 7383 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 26629 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 221291 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page
สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย