:: ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
:: : วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561     รายงานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลจำนวนครูตามกลุ่มสาระ รวม
บร.ไทยคณิตวิทย์สังคมการงาน พละ ศิลป ภาษา กิจกรรม
   1 . มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 0  
   2 . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1 1 1 3  
   3 . โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 1 1  
   4 . โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร หนองแค 1 1  
   5 . โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 1  
   6 . มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 1  
   7 . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1 1  
   8 . มหาวิทยาลัยรังสิต 1 1  
   9 . มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 1 3 4 1 2 13  
   10 . มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 1 2  
   11 . มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1 1 1 3  
   12 . มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1 1  
   13 . มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 1  
   14 . มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2 2  
   15 . มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 11 3  
   16 . มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 1 1 2  
   17 . มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ 1 1 2 4  
   18 . มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 1 2 1 5  
   19 . มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 1 2  
   20 . มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1 1  
   21 . มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 1  
   22 . มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 1  
   23 . มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 1  
   24 . มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 1  
   25 . มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 1  
   26 . มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1 1 3 5  
   27 . มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 1 1  
   28 . มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 2 1 4  
   29 . มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 1  
   30 . มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1 1 2  
   31 . มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1 1  
   32 . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1 1 1 3  
   33 . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 7 5 6 4 11 8 2 6 73 59  
   34 . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 1  
   35 . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2 1 1 3 8  
   36 . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 1 2  
   37 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2 2  
   38 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1 1  
   39 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์นนทบุร 1 1  
   40 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี 1 1  
   41 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2 1 3  
   42 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 3  
   43 . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 2 5 4 1 1 15  
   44 . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 1 1 2  
   45 . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1 1 1 1 4  
   46 . มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 1 2 4  
   47 . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 2 2 1 1 1 8  
   48 . มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 1  
   49 . มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 1 2 1 1 1 6  
   50 . มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 1 2  
   51 . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 2  
   52 . มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 1 2 2 11 9  
   53 . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 1 1  
   54 . มหาวิทยาลัยบูรพา 1 1 2 2 1 4 11  
   55 . วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 1 1  
   56 . วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง 1 1  
   57 . วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 1 1  
   58 . วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์ 1 1  
   59 . สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 1 2  
   60 . สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 1  
   61 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 2 1 1 5  
แสดงข้อมูลผลสรุป บุคลากรทั้งโรงเรียน 228 คน
< มีนาคม 2561 >
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ข้อมูลประจำวัน
ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนขาดเรียน
นักเรียนมาสาย
สรุปนักเรียน ขาดเรียน
พิมพ์รายงานสรุปขาดเรียน
สรุปนักเรียน มาสาย
ข้อมูลครู-อาจารย์
สถานะครูปฏิบัติงาน
ครูไม่มาปฏิบัติงาน

เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 8564 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 8259 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 19282 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 248803 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page
สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย