อนันต์ มีพจนา
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ เพิ่มเติม
สมใจ พัฒน์วิชัยโชติ
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ เพิ่มเติม
วรากร รื่นกมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ เพิ่มเติม
สมศักดิ์ งามสมเกล้า
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ เพิ่มเติม