การงานอาชีพ

 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อออนไลน์
วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 100 ปี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูเรื่องการสร้างสื่อออนไลน์ Google Apps for Education ครั้งที่ 3 โดยมี นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเป็นประธานในการเปิดการอบรม โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ และทักษะการผลิตสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถดำเนินการผ...
อ่านต่อ เมื่อ: 07/มี.ค./18 - อ่าน [2952] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 อบรมคอมพิวเตอร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-3 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน สำหรับวันนี้มีการอบรม 3 เรื่อง ได้แก่ การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Scratch  การสร้างหุ่นยนต์ด้วย Ipst -...
อ่านต่อ เมื่อ: 14/ก.พ./18 - อ่าน [3496] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 พิธียกเสาเอกเสาโทอาคารห้องพักครูเกษตร
เช้าวันนี้ 20 มิถุนายน 2560 นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นประธานในพิธียกเสาเอกเสาโท อาคารสำนักงานและห้องพักครูเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ซึ่งได้รับงบประมาณในการจัดสร้างใหม่แทนอาคารหลังเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย. ทีมงาน AYW TV : ภาพ
อ่านต่อ เมื่อ: 20/มิ.ย./17 - อ่าน [3462] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 อยุธยาวิทยาลัยติวเข้มบุคลากรการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน ขับเคลื่อนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การบริการ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศประเภทต่างๆ
งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (www.ayw.ac.th) ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูที่ดูแลเว็บไซต์ ในส่วนของงาน ฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ครูจิรัฏฐ์ แย้มประดิษฐ์ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์โรงเรียน (Admin)...
อ่านต่อ เมื่อ: 07/มิ.ย./17 - อ่าน [3881] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 อบรมนักเรียนด้านทักษะทางคอมพิวเตอร์
  วันที่ 7 มีนาคม 2560   กลุ่มงานคอมพวิเตอร์ได้จัดอบรมนักเรียนเพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์ ตามโครง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล มีวัตถุประสงค์   1.  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี    2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข    3. พัฒนาผู้เ...
อ่านต่อ เมื่อ: 21/มี.ค./17 - อ่าน [1945] ครั้ง - เขียนโดย: niphaporn
 อบรมครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยด้านทักษะทางคอมพิวเตอร์
  วันที่ 9  มีนาคม 2560  กลุ่มงานคอมพิวเตอร์  จัดอบรมครูโรงเรียนอยุธยาวิทยา ด้านทักษะทางคอมพิวเตอร์  เรื่อง การสร้างสื่อการสอนออนไลน์  จำนวน 60 คน   มีวัตถุประสงค์         1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งครูจะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้  ...
อ่านต่อ เมื่อ: 21/มี.ค./17 - อ่าน [2200] ครั้ง - เขียนโดย: niphaporn
 อบรม โปรแกรม Flash
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
อ่านต่อ เมื่อ: 25/ธ.ค./15 - อ่าน [1947] ครั้ง - เขียนโดย: niphaporn
 งานคอมพิวเตอร์ ได้ ส่งนักเรียนห้อง 6/16 เข้าอบรม โปรแกรม MAYA
อบรม โปรแกรม MAYA คณะครูงานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/16 (แผนการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ) เข้าอบรม การสร้างงาน 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม MAYA ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
อ่านต่อ เมื่อ: 25/ธ.ค./15 - อ่าน [2131] ครั้ง - เขียนโดย: niphaporn
 กิจกรรมอบรมนักเรียนเพื่อเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมแบบปฏิสัมพันธ์
เรียนรู้พื้นฐานและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยอุปกรณ์ Makey Makey 
อ่านต่อ เมื่อ: 12/ธ.ค./15 - อ่าน [2296] ครั้ง - เขียนโดย: niphaporn
 ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่านต่อ เมื่อ: 01/ธ.ค./13 - อ่าน [2283] ครั้ง - เขียนโดย: niphaporn
 ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   สามารถทำเหรียญรางวัลมากมาย และได้เป็นตัวแทนเพื่อไปแข่งในระดับภาคต่อไป
อ่านต่อ เมื่อ: 01/ธ.ค./13 - อ่าน [1528] ครั้ง - เขียนโดย: niphaporn
 อบรมโครงการประกวดการพัฒนาเกมแอพพิเคชัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดอบรมโครงการประกวดการพัฒนาเกมแอพพิเคชัน โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
อ่านต่อ เมื่อ: 01/ธ.ค./13 - อ่าน [2233] ครั้ง - เขียนโดย: niphaporn
คุณครูกำลังสอน การ Control หุ่นยนต์  กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์
นักเรียนมีความสุขกับการจัดการการเรียนรู้  ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ิ้ชิ้นงานด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น  การสร้างเว็บไซต์ด้วย google sites   การสร้างเกม    สร้างหุ่นยนต์ สร้างการ์ตูน Animation    ตัดต่อวีดีโอ  โดยใช้โปรแกรมประยุกต์  มากมายหลากหลาย ฯลฯ
อ่านต่อ เมื่อ: 20/มิ.ย./13 - อ่าน [1772] ครั้ง - เขียนโดย: niphaporn
 การจัดการการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างการ์ตูน Animation ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การจัดการการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างการ์ตูน Animation ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อ่านต่อ เมื่อ: 19/มิ.ย./13 - อ่าน [1664] ครั้ง - เขียนโดย: niphaporn