ข่าวจากระดับชั่น-ม5

 กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ระดับชั้น ม.5
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ระดับชั้น ม.5  สภานักเรียนเป็นองค์กรนักเรียนองค์กรหนึ่ง ซึ่งเป็นกลไกลสำคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรมและเป็น องค์กรที่จะปลูกฝังทัศนคติค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยมีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็งของสังคม.   เพ็ญทิพย์ ศรีคร้าม / ภาพ
อ่านต่อ เมื่อ: 27/ธ.ค./18 - อ่าน [2492] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting) ภาคเรียนที่  2  ปี 2561 โดยมี นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมทีมผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ และพบปะผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.5-6 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 การจัดประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แลกเปลี่ยนปร...
อ่านต่อ เมื่อ: 13/พ.ย./18 - อ่าน [1681] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 เผยแพร่ความรู้ยาเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน และ ระดับชั้น ม.5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด  โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่นักเรียนระดับชั้น ม.5 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยมีกรอบแนวคิ...
อ่านต่อ เมื่อ: 26/มิ.ย./18 - อ่าน [2297] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 การจัดกิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จัดกิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting) ภาคเรียนที่  1  ปี 2561 โดยมี นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทีมผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ และพบปะผู้ปกครอง ณ หอประชุมพระราชทาน ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 การจัดประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561...
อ่านต่อ เมื่อ: 18/พ.ค./18 - อ่าน [3009] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง ม.5 ประจำปีการศึกษา2560
นายสุุรสิทธิ์ โมกขเสน หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง ม.5 ประจำปีการศึกษา2560 พร้อมชื่นชมในความรับผิดชอบและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดปีการศึกษา 2560
อ่านต่อ เมื่อ: 07/ก.พ./18 - อ่าน [3110] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียนสำหรับระดับชั้น ม.5
กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียนสำหรับระดับชั้น ม.5
อ่านต่อ เมื่อ: 07/ก.พ./18 - อ่าน [2187] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 นายสุรสิทธิ์ โมกขเสน หัวหน้าระดับชั้น ม. 5 มอบรางวัลอันเนื่องมาจากการจัดทัศนศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
นายสุรสิทธิ์  โมกขเสน หัวหน้าระดับชั้น ม. 5 มอบรางวัลอันเนื่องมาจากการจัดทัศนศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านต่อ เมื่อ: 30/พ.ย./17 - อ่าน [3083] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ทัศนศึกษา ม.5 เมืองโบราณ สมุทรปราการ มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ของสยามประเทศ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.5 นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้หนึ่งที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในอนาคต ในวันที่ 17 พ.ย.2560 โดยเมืองโบราณได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม โดยเจตนารมณ์ของผู้สร้างต้องการให้ผู้คนได้รู้คุณค่าและเข้าใจรากเหง้าของสังคมไทย ส่วนการพัฒนาทางด...
อ่านต่อ เมื่อ: 20/พ.ย./17 - อ่าน [3720] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ระดับชั้น ม.5 ร่วมกิจกรรมร้องเพลงเนื่องในวันแม่
(9 สิงหาคม 2560) ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม. 5 ร่วมกิจกรรมร้องเพลงเนื่องในวันแม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้สืบเนื่องจาก วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ระดับชั้น ม.5 จึงได้จัดกิจกรรมร้องเพลงเนื่องในวันแม่นี้ขึ้น โดย ว่าที่ ร.ต.หญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นผู้ดูแลฝึกซ้อมนักเรียน...
อ่านต่อ เมื่อ: 10/ส.ค./17 - อ่าน [3922] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.5 ร่วมกิจกรรม การออกกำลังกายของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.5 ร่วมกิจกรรม การออกกำลังกายของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ  ใส่ชุดกีฬาร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการออกกำลังกายของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมีครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กว่า 4,624 คน  ออกกำลังกายร่วมกัน ซึ่งจัดต่อเนื่องตามนโยบ...
อ่านต่อ เมื่อ: 16/มิ.ย./17 - อ่าน [3920] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ภาพชุด กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
15 มิถุนายน 2560 : คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายวรากร  รื่นกมล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพีธีไหว้ครูของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในการนี้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้จั...
อ่านต่อ เมื่อ: 16/มิ.ย./17 - อ่าน [4011] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 มอบเงินช่วยเหลือบ้านเด็กนักเรียนไฟไหม้ ระดับชั้นม.5
มอบเงินช่วยเหลือบ้านเด็กนักเรียนไฟไหม้ ระดับชั้นม.5 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พศ.2557
อ่านต่อ เมื่อ: 10/ม.ค./15 - อ่าน [8929] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 โรงเรียนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม.5/17 นส.พิมพ์พิไล พระจันคำทึก
โรงเรียนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม.5/17 นส.พิมพ์พิไล พระจันคำทึก เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พศ.2557
อ่านต่อ เมื่อ: 10/ม.ค./15 - อ่าน [4815] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 มุฑิตาจิตระดับชั้นม.5
มุฑิตาจิตระดับชั้นม.5 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พศ.2557
อ่านต่อ เมื่อ: 10/ม.ค./15 - อ่าน [3892] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 นั่งสมาธิประจำวันช่วงเช้า หลังเคารพธงชาติ ระดับชั้น ม.5
นั่งสมาธิประจำวันช่วงเช้า หลังเคารพธงชาติ ระดับชั้น ม.5
อ่านต่อ เมื่อ: 10/มิ.ย./14 - อ่าน [2624] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 อีกตัวอย่างหนึ่งของการทำความดี : ชมเชยนักเรียนที่ทำความดีเก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วนำส่งครู
นายสุรสิทธิ์ โมกขเสน หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กล่าวชมเชยนักเรียนที่ทำความดี เก็บกระเป๋างสตางค์นักเรียนได้ คือนายศรัณย์ แป้นเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 ซึ่งมีเงินจำนวนมากอยู่ ส่งให้กับครู และประกาศหาเจ้าของ คือนาย ภุชงค์ วิรัชติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 และได้มอบคืนให้กับเจ้าของ เป็นตัวอย่างหนึ่งในการทำความดี ที่เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งที่นักเรียนทุกคน ควรยึดถือปฏิบัติ
อ่านต่อ เมื่อ: 09/ก.ค./13 - อ่าน [5138] ครั้ง - เขียนโดย: admin

หน้า