กลุ่มบริหารวิชาการ

 ค่ายวิทย์คิดสนุกกับสะเต็มศึกษา นักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 4
นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายวิทย์คิดสนุกกับสะเต็มศึกษา นักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไปพร้อมกัน และสามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง เป็นการบ่มเพาะทักษะที่จำเป...
อ่านต่อ เมื่อ: 21/ก.พ./19 - อ่าน [3014] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ประกาศขายใบสมัคร ม.1 - ม.4 ปีการศึกษา 2562
ประกาศขายใบสมัคร ม.1 - ม.4 ปีการศึกษา 2562 
อ่านต่อ เมื่อ: 09/ม.ค./19 - อ่าน [3135] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
อ่านต่อ เมื่อ: 08/ม.ค./19 - อ่าน [3273] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
อ่านต่อ เมื่อ: 08/ม.ค./19 - อ่าน [2596] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 หลักสูตรและแผนการจัดชั้นเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
หลักสูตรและแผนการจัดชั้นเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
อ่านต่อ เมื่อ: 08/ม.ค./19 - อ่าน [3185] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา
ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา
อ่านต่อ เมื่อ: 08/ม.ค./19 - อ่าน [2783] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกับแนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนการสอน และการปลูกฝังสังคมทางบ้านในยุคศตวรรษที่ 21 ควรปลูกฝังวัฒนธรรมการสร้างให้เกิดขึ้นในตัวเด็กไทย  สิ่งเหล่านี้  คือ รู้จักคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจในตนเอง แสวงหาความรู้  รู้เท่าทันสาระสนเทศในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เป็นผู้ประกอบการ และผู้ผลิต มุ่งความเป็นเลิศ อดทน ทำงานหนัก ทำงานได้เป็นทีม รับผิดชอบต่อส่วนรวม คำนึงถึงสั...
อ่านต่อ เมื่อ: 31/พ.ค./18 - อ่าน [2755] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
อ่านต่อ เมื่อ: 27/มี.ค./18 - อ่าน [3487] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 แจ้งเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษา ม.4 (โควตา)
ประชาสัมพันธ์...สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง แจ้งเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษา ม.4 (โควตา) เนื่องจาก โรงเรียนจะปรับเพิ่มจำนวนนักเรียน ม.4 (โควตา) เพิ่มขึ้นตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ....จึงขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษา ม.4 (โควตา) เดิมประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2561 เลื่อนเป็นวันที่ 24 มีนาคม 2561
อ่านต่อ เมื่อ: 22/มี.ค./18 - อ่าน [3654] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
อ่านต่อ เมื่อ: 28/ก.พ./18 - อ่าน [3617] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ปฏิทินปฏิบัติงาน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2561
ปฏิทินปฏิบัติงาน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2561
อ่านต่อ เมื่อ: 28/ก.พ./18 - อ่าน [3561] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร EP
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร EP
อ่านต่อ เมื่อ: 22/ม.ค./18 - อ่าน [3470] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2561 แผนการเรียน ชั้น ม.4
หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2561 แผนการเรียน ชั้น ม.4
อ่านต่อ เมื่อ: 15/ม.ค./18 - อ่าน [3660] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มการเรียน ชั้น ม.1
หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มการเรียน ชั้น ม.1
อ่านต่อ เมื่อ: 15/ม.ค./18 - อ่าน [2641] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 การรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561
การรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561
อ่านต่อ เมื่อ: 15/ม.ค./18 - อ่าน [3729] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและ Seoul Gookgwain School ประเทศเกาหลีใต้
 เด็กชายภคพล ขันธบรรพ ม.2/8 และเด็กหญิงธนพร พลศักดิ์ ม.2/4 นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและ Seoul Gookgwain School ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 14- 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งนักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประสบการณ์ ทัศนศึกษารวมถึงภาษาอังกฤษในการสื่อสาร. กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ภาพ/ข่าว
อ่านต่อ เมื่อ: 09/พ.ย./17 - อ่าน [1976] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn

หน้า