ภาษาต่างประเทศ

 ศิลป์ปลูกปัญญา พัฒนาต้นกล้าภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ในกิจกรรม  Silpakorn English Excellence Day (SEED) : “Creative Students New Generation” ศิลป์ปลูกปัญญา พัฒนาต้นกล้าภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6 : กล้าคิด กล้าฝัน สร้างสรรค์ อนาคต ณ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. ชน...
อ่านต่อ เมื่อ: 05/ก.พ./18 - อ่าน [863] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 Everyday English เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Everyday English ขึ้น เพื่อฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร โดยเห็นความสำคัญของนักเรียนในการเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน คำแสลง บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเพลิดเพลินไปกับคำถามชวนคิด ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ รู้จักแสวงหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ...
อ่านต่อ เมื่อ: 22/ม.ค./18 - อ่าน [1435] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 Senior Guide 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Senior Guide 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น) โดยฝึกนักเรียนจิตอาสาเป็นมัคคุเทศก์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ซึ่งในวันนี้ (21 มกราคม 2561) ได้ทำกิจกรรม ณ วัดโลกยสุธาราม (วัดพระนอน) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนักเรียนจะได้ฝึกทักษะทางด้านภาษา ทั้งเทคนิค...
อ่านต่อ เมื่อ: 22/ม.ค./18 - อ่าน [1463] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 รางวัล Complimentary Award การแข่งขันการทดลองวิทยาศาสตร์ทางชีว-ชีวการแพทย์ นานาชาติ ครั้งที่ 15
 เช้าวันที่ 15 มกราคม 2561 นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มอบรางวัล Complimentary Award จากการแข่งชันการแข่งขันการทดลองวิทยาศาสตร์ทางชีว-ชีวการแพทย์ นานาชาติ ครั้งที่ 15 ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม ที่ผ่านมา และแสดงความยินดีกับครู นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่                1.เด็กชายสิ...
อ่านต่อ เมื่อ: 18/ม.ค./18 - อ่าน [1335] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ค่ายนานาชาติ English Weekend Camp
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายนานาชาติ English Weekend Camp ณ โรงแรม อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2561 กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจำลองสถานกการณ์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกภาษากับเจ้าของภาษา ครูผู้สอน และกลุ่มเพื่อน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาได้เพิ่มขึ้น  ซึ่งกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการฝึกภาษา โด...
อ่านต่อ เมื่อ: 17/ม.ค./18 - อ่าน [930] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 กิจกรรมทดสอบความรู้ทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6
กิจกรรมทดสอบความรู้ทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 10.30 น.   รางวัลที่ 1          เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่ รางวัลที่ 2          เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ 3          เงินรางวัล...
อ่านต่อ เมื่อ: 16/ธ.ค./17 - อ่าน [1150] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ภาพบรรยากาศ แข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ม.4
นักเรียนระดับชั้น ม.4 แข่งขัน Spelling Bee สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันคริสต์มาส ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอเนกประสงค์(ตึกวิทยาศาสตร์) มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกและประทับใจ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชนนิกานต์  สามสี /ภาพ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย/รายงาน
อ่านต่อ เมื่อ: 10/ธ.ค./17 - อ่าน [1536] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 กิจกรรมเบ็ดเตล็ดเกร็ดวัฒนธรรมและวันฮาโลวีน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเบ็ดเตล็ดเกร็ดวัฒนธรรมและวันฮาโลวีนขึ้น ในวันนี้ได้จัดกิจกรรม Trick or Treat  ในส่วนของวันฮาโลวีนไปตามห้องเรียนต่างๆ ในวันที่ 31 ต.ค. 2560 นอกจากนี้ยังมีการตอบคำถามเนื่องในวัน Halloween พร้อมสาระบันเทิงต่างๆ และนอกจากกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานแก่นักเรียนแล้วยังมีรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น...
อ่านต่อ เมื่อ: 01/พ.ย./17 - อ่าน [1174] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 โครงการทุนอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่นระดับสูง สำหรับครูมัธยมศึกษารุ่นที่ 2
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูอดิศักดิ์ นุชประยูร ตัวแทนครูญี่ปุ่นประเทศไทย สอบและได้รับทุน "โครงการทุนอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่นระดับสูง สำหรับครูมัธยมศึกษารุ่นที่ 2 " ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น คันไช แจแปนฟาวเดชั่น  ไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 เดือน   ชนนิกานต์ สามสี  /ภาพ-ข่าว งานประชาส...
อ่านต่อ เมื่อ: 22/ก.ย./17 - อ่าน [1715] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ENGLISH TODAY
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย   จัดกิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน  โดยความร่วมมือกับครูต่างชาติเจ้าของภาษามาให้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษหน้าเสาธงช่วงเช้าแก่นักเรียนทุกระดับชั้น  ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เหมาะสมกับช่วงวัย ตามสถานการณ์สำคัญๆ พร้อมกับยกตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆ  ในการใช้คำศัพท์  และให้นักเรียนต...
อ่านต่อ เมื่อ: 08/มิ.ย./17 - อ่าน [1869] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 กิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ 3 ภาษาครั้งที่2 วัดไชยวัฒนาราม
เมื่อวันที่ 24 มกราคม ปี 2560 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้จัดกิจกรมม ยุวมัคคุเทศก์ 3ภาษา ประกอบด้วยภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เป็นครั้ง2 ปีนี้ทางกลุ่มสาระฯได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาแล้วเป็นครั้งที่ ครั้งนี้จัดที่วัด ไชยวัฒนาราม  เราได้จัดกิจกรรมโดยมีสัตถุประสงค์หลักๆ 2อย่าง 1 . เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาเพื่อการนำเสนอข้อมูลสำคัญเช่นโบราณสถาน ประวัติศาสตร์ ทั้งภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ จี...
อ่านต่อ เมื่อ: 05/มิ.ย./17 - อ่าน [1089] ครั้ง - เขียนโดย: adisak
 เข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2560 ณ สายธารรีสอร์ท
อ่านต่อ เมื่อ: 05/มิ.ย./17 - อ่าน [683] ครั้ง - เขียนโดย: korawich VIDEO:
 นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา เป็นประธานจัดกิจกรรม senior guide in thai costume เพื่อฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านการละเล่นไท...
เมื่อวันที่ 3 กย 59 ผู้อำนวยการ รร.อยุธยาวิทยาลัย นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา เป็นประธานจัดกิจกรรม senior guide in thai costume เพื่อฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านการละเล่นไทยและเครื่องแต่งกายแบบไทย โดยมี นางวิมล ขันธมาศ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยในระหว...
อ่านต่อ เมื่อ: 20/ก.ย./16 - อ่าน [2072] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 ค่ายภาษาอังกฤษ ม.ต้น-ม.ปลาย
ค่ายภาษาอังกฤษ ม.ต้น-ม.ปลาย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พศ.2557
อ่านต่อ เมื่อ: 10/ม.ค./15 - อ่าน [2384] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แสดงความยินดีและมอบรางวัลกับนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แสดงความยินดีและมอบรางวัลกับครูและนักเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลจำนวน 3 รายการดังนี้  1. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้มีโอกาสไปเป้นนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนะรรมที่ประเทศ  New Zealand  มาเป็นเวลา 2 เดือน จำนวน 4 คน ได้แก่  นายภากร  ขันธมาศ  นางสาวเพ็ญพิชชา  สังข์เงิน...
อ่านต่อ เมื่อ: 05/มิ.ย./13 - อ่าน [4630] ครั้ง - เขียนโดย: admin

หน้า