ศิลปะ

 อยุธยาวิทยาลัยร่วมย้อนอดีตในงานลานวัฒนธรรม ราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี (ไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา)
ค่ำวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะครู-นักเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำโดย นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายสิรภพ  ทองอร่าม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พร้อมด้วย นายศราวุธ  สุขบรรณ์เทิง ครูผู้ฝึกซ้อม  นำนักเรียนในชุดการแสดง จตุรภาคฟ้า เทิดไท้ขัตติยา สืบสานค่าวัฒนธรรมไทย อยุธยาวิทยาลัยสืบพระปณิธาน ร่วมทำการแสดงใน งานลานวัฒนธรรม ราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี (ไหว้พร...
อ่านต่อ เมื่อ: 31/มี.ค./18 - อ่าน [4139] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ประกวดวงดนตรีสตริง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ขึ้น ณ ลานหน้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อส่งเสริมการร้องเพลงและเล่นดนตรี เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการฝึกสมาธิและก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เยาวชนไทยรักในการร้องเพลงและเล่นดนตรีมากขึ้น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้นักเ...
อ่านต่อ เมื่อ: 28/ส.ค./17 - อ่าน [4128] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพปลา งานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เจ้าฟ้านักอนุรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำเข้าเรียนเข้าแข่งขันความสามารถทางด้านศิลปะ งานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้านักอนุรักษ์  จัดโดยมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อ 10 มิถุนายน 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพปลา จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ เมื่อ 14 เม.ย. 2541 การรักทรัพยากร คือการรักชาติรักแผ่นดิน ทาง อพ.สธ. และหน่วยงาน จึงสนองพระราชดำริส่วน...
อ่านต่อ เมื่อ: 12/มิ.ย./17 - อ่าน [4900] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พศ.2557
อ่านต่อ เมื่อ: 10/ม.ค./15 - อ่าน [6518] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 เอกสารการสอนวิชานาฏศิลป์ ศ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เอกสารการสอนวิชานาฏศิลป์ ศ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
อ่านต่อ เมื่อ: 11/ก.ย./13 - อ่าน [8443] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 การเรียนรายวิชา IS1
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้  การให้ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนับเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน นักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนรายวิชา IS1 กับ อ.ฉัตร์ชัย สามารถดูกำหนดการเรียนจากโครงสร้างการเรียนตามไฟล์เอกสาร
อ่านต่อ เมื่อ: 14/มิ.ย./13 - อ่าน [2165] ครั้ง - เขียนโดย: chatchai
 กิจกรรมการเรียนรู้ทัศนศิลป์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องความเข้าใจศิลปะ เป็นการฝึกการทำงานกลุ่ม ทำให้เข้าใจรูปแบบและแนวคิดของงานศิลปะ นักเรียนสามารถดูโครงสร้างการเรียน กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติตามหลักสูตรและผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของผู้เรียนตลอดภาคเรียนได้ที่นี่
อ่านต่อ เมื่อ: 13/มิ.ย./13 - อ่าน [1644] ครั้ง - เขียนโดย: chatchai
 เผยแพร่ผลงานวิจัย อาจารย์สิรภพ ทองอร่าม
เผยแพร่ผลงานวิจัยอาจารย์สิรภพ ทองอร่าม
อ่านต่อ เมื่อ: 21/พ.ค./13 - อ่าน [5531] ครั้ง - เขียนโดย: admin