เรื่องแจ้งจากฝ่าย-งาน

 แบบการประเมิน (งานวัดผล)
เอกสารประกอบด้วย - เกณฑ์การประเมินด้านทักษะและกระบวนการ - เกณฑ์การให้คะแนน ชิ้นงาน - แบบฟอร์พฤติกรรมเสี่ยง - แบบประเมินคุณลักษณะ
อ่านต่อ เมื่อ: 10/ส.ค./15 - อ่าน [5064] ครั้ง - เขียนโดย: kittipat
 แบบรายงานนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน
แบบรายงานนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน  งานวัดผล กลุ่มงานบริหารวิชาการ
อ่านต่อ เมื่อ: 27/พ.ย./14 - อ่าน [5145] ครั้ง - เขียนโดย: kittipat
 ฟอร์มสำรวจวิชาลงทะเบียน
แบบฟอร์มสำหรับลงข้อมูลครู และรายวิชาที่สอน  วัดผลกลุ่มสาระรวบรวมส่งหัวหน้างานวัดผล
อ่านต่อ เมื่อ: 13/ส.ค./14 - อ่าน [2509] ครั้ง - เขียนโดย: kittipat
 แบบรายงานนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน
แบบรายงานนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน ภาคเรียน 1/2557
อ่านต่อ เมื่อ: 06/ส.ค./14 - อ่าน [3449] ครั้ง - เขียนโดย: kittipat
 กิจกรรม workshop “สร้างพลัง เสริมศักยภาพในการทำงาน”
เรียนคุณครูและบุคลากรโรงเรียนอยุธยาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม workshop    “สร้างพลัง เสริมศักยภาพในการทำงาน” วันพฤหัสบดีที่ 1 – วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมพระราชทาน  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
อ่านต่อ เมื่อ: 28/เม.ย./14 - อ่าน [2633] ครั้ง - เขียนโดย: niphaporn
 สถิตผลสอบ O-net ปีการศึกษา 2556 ชั้น ม.3 และ ม.6
สถิติผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ รายงานนักเรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป แยกเป็นรายวิชา
อ่านต่อ เมื่อ: 18/มี.ค./14 - อ่าน [3540] ครั้ง - เขียนโดย: kittipat
 แบบบันทึก SAR ปี 2556
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง  (SAR) สำหรับครูทุกท่าน สามารถโหลดแล้วพิมพ์ข้อมูลได้เลย กำหนดส่ง 31 มี.ค. 2557 ส่งที่หัวหน้ากลุ่มสาระของตนเอง
อ่านต่อ เมื่อ: 06/มี.ค./14 - อ่าน [2419] ครั้ง - เขียนโดย: kittipat
 คำสั่ง เลือกตั้งประธานนักเรียน
คำสั่งเลือกตั้งประธานนักเรียน
อ่านต่อ เมื่อ: 04/ก.พ./14 - อ่าน [1732] ครั้ง - เขียนโดย: kanyarat
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2556
ขอให้ทุกงาน ฝ่าย กลุ่มสาระ สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2556 
อ่านต่อ เมื่อ: 28/พ.ย./13 - อ่าน [1306] ครั้ง - เขียนโดย: supakorn
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2556
ขอให้ทุกงาน ฝ่าย กลุ่มสาระ สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2556 
อ่านต่อ เมื่อ: 28/พ.ย./13 - อ่าน [1013] ครั้ง - เขียนโดย: supakorn
 รายชื่อครูผู้รับทุนส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556
สรุปรายชื่อผู้รับทุนส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 ตามโครงการสร้างเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
อ่านต่อ เมื่อ: 27/พ.ย./13 - อ่าน [1185] ครั้ง - เขียนโดย: supakorn
 แจ้งผลการประเมินการกลั่นกรองนักเรียนเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ค่าแห่งคุณธรรม" ประจำปีการศึกษา 2556
แจ้งผลการประเมินการกลั่นกรองนักเรียนเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกีนรติ "ค่าแห่งคุณธรรม" ประจำปีการศึกษา 2556  
อ่านต่อ เมื่อ: 13/ก.ย./13 - อ่าน [2025] ครั้ง - เขียนโดย: kanyarat
 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุและแสดงมุทิตาจิต ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
คำสั่งโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ที่  ๑๗๖ / ๒๕๕๖ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุและแสดงมุทิตาจิต ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
อ่านต่อ เมื่อ: 04/ก.ย./13 - อ่าน [2443] ครั้ง - เขียนโดย: kanyarat
 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำเดือนสิงหาคม  ถึง  เดือนกันยายน   ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
อ่านต่อ เมื่อ: 30/ก.ค./13 - อ่าน [1813] ครั้ง - เขียนโดย: kanyarat
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเปิดกรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเปิดกรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ กรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  พิธีสงฆ์ เวลา 10.30 น.
อ่านต่อ เมื่อ: 30/ก.ค./13 - อ่าน [1392] ครั้ง - เขียนโดย: kanyarat
 คะแนน O-NET ม.3,ม.6 โรงเรียนใน สพม.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2555
ไฟล์ที่แนบมาด้วยมีดังนี้ 1.ไฟล์ excel ชื่อ สพม3ม3ม6ปีการศึกษา2553_2555ตามกลุ่มที่ 5 จะเป็นการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2555 2.ไฟล์ pdf ชื่อ บช5ONETตามเกณฑ์ สมศ ปี 54-53 และ บช5ONETตามเกณฑ์ สมศ ปี 55-54 เป็นการนำคะแนน O-NET มาคำนวณโดยใช้เกณฑ์การประเมิน ภายนอกรอบ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 5 โดยใช้คะแนนสอบ O-NET จากปีการศึกษา 2553 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2554 และโดยใ...
อ่านต่อ เมื่อ: 21/มิ.ย./13 - อ่าน [1879] ครั้ง - เขียนโดย: kittipat

หน้า