English_Program

 ENGLISH PROGRAM AYUTTHAYA WITTAYALAI SCHOOL
ENGLISH  PROGRAM  AYUTTHAYA  WITTAYALAI  SCHOOL โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ปีการศึกษา 2562
อ่านต่อ เมื่อ: 08/ม.ค./19 - อ่าน [2367] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 English & Adventure Camp
โครงการห้องเรียนพิเศษ  English Program  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ได้จัดกิจกรรมค่าย English & Adventure Camp สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 และ 1/3  จำนวน 38 คน ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท (Fountain Tree Resort) ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยมีวิทยากรชาวต่างชาติเป็นผู้ให้ความรู้และดำเนินก...
อ่านต่อ เมื่อ: 05/ก.ย./18 - อ่าน [3048] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 กิจกรรมอนุรักษ์ท้องถิ่น AYW Local Conservation ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
12 กรกฎาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ท้องถิ่น  AYW  Local Conservation ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ได้เรียนรู้ เข้าใจความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และให้นักเรียนสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ โด...
อ่านต่อ เมื่อ: 16/ก.ค./18 - อ่าน [1745] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 บรรยากาศการเรียนของนักเรียนห้องเรียน English Program (EP) วิชาภาษาอังกฤษ
บรรยากาศการเรียนของนักเรียนห้องเรียน English Program (EP) วิชาภาษาอังกฤษ ขนมไทยต้นตำรับท้าวทองกีบม้า ครูอรรณพ  จิวราห์ศรีสกุล / ภาพ
อ่านต่อ เมื่อ: 12/ก.ค./18 - อ่าน [1779] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 บรรยากาศการเรียนของนักเรียนห้องเรียน English Program
บรรยากาศการเรียนของนักเรียนห้องเรียน English Program (EP) วิชาวิทยาศาสตร์  ทำสไลด์เซลล์เยื่อหัวหอม เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม และเซลล์สาหร่ายหางกระรอก    ครูณัฐมน  สุชัยรัตน์ / ภาพ
อ่านต่อ เมื่อ: 12/ก.ค./18 - อ่าน [2952] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 กำเนิด EP (English Program In Ayutthaya Witthayalai School)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายวรากร   รื่นกมล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการพัฒนารูปแบบการศึกษา และได้จัดตั้ง โครงการ English Program ตามรูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียน English Program ของกระทรวงศึกษาธิการ  รูปแบบการศึกษาในยุค Thailand 4.0  ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 จากนั้นได้รวบรวมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข...
อ่านต่อ เมื่อ: 31/พ.ค./18 - อ่าน [2043] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn