ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

ลำดับ หัวข้อไฟล์ดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1 ```เอวกสดเางวส แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานผู้เรียนรายบุคคล 61-2.docx
2 แบบฟอร์มหลักสูตรกลุ่มสาระฯ (ม.ค.62) แบบฟอร์มหลักสูตรกลุ่มสาระ.docx
3 ฟอร์มกำหนดการสอนปีการศึกษา 2561 (ม.ค.62) 1.กำหนด-โครงสร้าง-แผนประเมินผล.docx, 2.แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้.docx, 3.แบบฟอร์แผนการจัดการเรียนรู้.docx, 4.ประเมินทักษะชีวิตและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.docx, 1.คำอธิบายรายวิชา.docx
4 ส่งภาพกิจกรรม คู่มือการทำ QR CDDE เพื่อประหยัดกระดาษ ตามนโยบายของรัฐบาล.pdf
5 เอกสารสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2561 คู่มือการสรุปผลการจัดกิจกรรม ปี 2561.docx, แบบสรุปโครงการแนวนอน 2561.docx, แบบสอบถามสรุปผลการจัดกิจกรรม 2561.docx, แบบสรุปโครงการแนวนอน 2561 (ฉบับตัวอย่าง).docx, ต้นแบบการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 2561.xlsx
6 แบบฟอร์มสารสนเทศ-อยว-รวมเรื่อง (อ.ฉัตร์ชัย) แบบฟอร์มสารสนเทศ-อยว-รวมเรื่อง.docx
7 แบบบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 1.ปกคู่มือครูกิจกรรมสาธารณประโยชน์-2561.docx, 2.คู่มือกิจกรรมสาธารณประโยชน์-2561.docx, 1.ปกแบบบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์-2561.docx, 2.แบบบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์-2561.docx
8 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ ส่งเขต.docx
9 กลยุทธ์โรงเรียน ปี 2559-2561 + ผล SWOT (ต่อ) สารบัญ.docx
10 กลยุทธ์โรงเรียน ปี 2559-2561 + ผล SWOT ประเด็น SWOT ที่รวบรวมจากเครื่องมือ.docx, สรุป SWOT เรียงลำดับปัญหาตามความสำคัญ.docx, คำนำ.doc, ปกแผนกลยุทธ์.docx, แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย.docx

หน้า