กสิณา ไทยเทศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงบประมาณ เพิ่มเติม
บุญญา เพียรอุดม
เจ้าหน้าที่งานการเงิน เพิ่มเติม
ชัญญานุช สดับพจน์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน เพิ่มเติม
นิธิวดี วิเศษฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล เพิ่มเติม
จำนงจิตร รุจิรัตนราศี
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป เพิ่มเติม
ปฐมาภรณ์ สนิทกลาง
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน เพิ่มเติม
นิรมล ระษารักษ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ เพิ่มเติม
ผกากาญจน์ แดงสุข
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม
สมาน พลเดช
พนักงานขับรถ เพิ่มเติม
พรวันเพ็ญ เกิดเนตร
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ เพิ่มเติม
เดิม หุ่นแสวง
พนักงานขับรถ เพิ่มเติม
นายฉันทะ สิงห์แก้ว
พนักงานขับรถ เพิ่มเติม
นางสาววรัญญา วงศ์วรรธนะโชติ
งานบุคคล เพิ่มเติม
นางสาวปาริฉัตร สุขพัทธี
งานสารบรรณ เพิ่มเติม