ประกาศใช้เว็บไซต์ใหม่ www.ayw.ac.th


รูปภาพของ admin
ด้วยคณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้จัดทำเว็บไซต์ใหม่ เพื่อเริ่มใช้ต้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ได้เปิดทดลองใช้เพื่อหาข้อบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุงก่อนเปิดภาคเรียน อาจารย์ทุกท่านโดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่มสาระ หรือตัวแทนกลุ่มสาระ ให้ทดลองส่งข่าว โดยเลือกประเภทข่าวตามกลุ่มสาระของท่าน ส่งข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มสาระของท่าน หลังจากนั้นทางคณะกรรมการ ฯ จะตรวจสอบข่าวและเปิดขึ้นหน้าเว็บไซต์ต่อไป ครู อาจารย์ทุกท่าน มีสิทธิส่งข่าวขึ้นเว็บไซต์ได้ทุกคน user password ใช้อันเดียวกับ e-office ซึ่งได้ทะยอยแจกไปตามกลุ่มสาระแล้ว หรือติดต่อขอโดยตรงที่คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์ตามคำสั่งโรงเรียนที่ 67/2556 อ.จิรัฏฐ์ (พีระ) 08-99886601 อ.สุวพัฒน์ อ.นิภาพร อ.ชัยวัฒน์ ช่วยกันครับ เพื่อชาติเสืิอของเราจะได้พัฒนาไปอีกก้าวหนึ่ง