ประกาศใช้ระบบ e-office โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


รูปภาพของ admin
ด้วยศูนย์ ICT จัดตั้งตามคำสั่งโรงเรียนที่ 66/2556 ได้นำระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ (e-office) มาใช้ในการนำคำสั่งโรงเรียนทุกคำสั่งที่ครูทุกคนควรรู้ ขึ้นบนเว็บไซต์ เช่น คำสั่งเวร คำสั่งจัดกิจกรรมต่างๆ คำสั่งของฝ่ายต่างๆ คำสั่งจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยศูนย์ ICT ได้ทดลองอบรมเป็นการภายในให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ให้ทราบถึงวิธีการนำคำสั่งของฝ่ายตนเอง นำขึ้นระบบ วัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพิ่มทางเลือกให้กับครูอาจารย์ ในการเข้าถึงคำสั่งโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว 2. เพื่อให้ครูอาจารย์ทุกท่าน ได้เข้าถึงเทคโนโลยี และคุ้นเคยกับเทคโนโลยี 3. เพื่อประหยัดกระดาษในการพิมพ์คำสั่งแจก 4. เพื่ออำนวยความสะดวกในการหาคำสั่งในการทำผลงานทางวิชาการ 5. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในด้าน ICT เมื่ออาจารย์ทุกท่านเข้าเว็บไซต์โรงเรียน www.ayw.ac.th แล้ว จะมีเมนูด้านซ้ายมือกลางๆเว็บไซต์ เขียนว่า ระบบ e-office ให้อาจารย์คลิกเข้าไป แล้วใช้ user password ที่แจกให้ login เข้าไปดูคำสั่ง ลองเปิดคำสั่งดู ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงบประมาณ (กสิณา) ฝ่ายบริหารทั่วไป (กนิษฐ์นันท์) ฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน (นิชาภัทร)  วิชาการ (นิภาพร) ได้ทดลองส่ง ในระบบสามารถตรวจสอบได้ว่า อาจารย์ท่านใดรับทราบคำสั่งแล้ว หากมีข้อสงสัยหรือไม่มี user password ให้ติดต่อ คณะกรรมการศูนย์ ICT  อ.จิรัฏฐ์ (พีระ) 08-99886601 อ.สุวพัฒน์ อ.นิภาพร อ.ชัยวัฒน์  ข่วยกันครับ เพื่อชาติเสืิอของเราจะได้พัฒนาไปอีกก้าวหนึ่ง

Tags: