กำหนดการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียน วันจ้นทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556


รูปภาพของ admin
กำหนดการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียน วันจ้นทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 ตามที่โรงเรียนได้แจ้งให้นักเรียนได้ทราบแล้วนั้น โรงเรียนขอชี้แจงให้ทราบว่า จะตรวจระเบียบในเรื่อง รองเท้า ถุงเท้า กระโปง กางเกง เสื้อ เข็ม การปักดาว กระเป๋า เครื่องประดับต่าง ๆ และสายห้อยบัตรประจำตัวนักเรียน สำหรับเรื่องทรงผมนั้น ให้ปฏิบัติตามกฏกระทรวง  จึงแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ

Tags: