10-19 กรกฏาคม 2556 เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะมาสำรวจการใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และแก๊ส NGV


รูปภาพของ admin
10-19 กรกฏาคม 2556 เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จะมาสำรวจการใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ  และแก๊ส NGV ของโรงเรียน เพื่อปรับปรุง พัฒนา ลดการใช้ไฟฟ้า และประหยัดพลังงาน 

Tags: