ดวงแก้ว สุหลง
ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ เพิ่มเติม
พรเทพ บุณยกุล
ครูผู้ช่วย สุขศึกษาพลศึกษา เพิ่มเติม
เชาวรินทร์ ดีฉาย
ครูผู้ช่วย การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพิ่มเติม
เบญจมาภรณ์ กองสัมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม
กันยารัตน์ ไหมทอง
ครูผู้ช่วย การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพิ่มเติม
พชรพล พลธี
ครูผู้ช่วย ตอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม
นางสาวชุติมา ประภัสสรพิทยา
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
กรวิชญ์ นาพุฒา
ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ เพิ่มเติม
ชนิษต์ณภัค คุ้มอิ่ม
ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ เพิ่มเติม
กิตติ คงเจริญ
ครูผู้ช่วย ศิลปะ เพิ่มเติม
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวิดา จันทะขาล
ครูผู้ช่วย การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพิ่มเติม
นางสาววิจิตรา ศรีเขื่อนแก้ว
ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา เพิ่มเติม
อวยพร วงค์ประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา เพิ่มเติม
นางสาวสุมาลี จริวัฒถิรเดช
ครูผู้ช่วย แนะแนว เพิ่มเติม
นางสาวพรอรุณ สืบแต่จุ้ย
ครูผู้ช่วย แนะแนว เพิ่มเติม
นางสาวอริสา พานิชกุล
ครูผู้ช่วย แนะแนว เพิ่มเติม
นางสาววันวิสา ชีพเป็นสุข
ครูผู้ช่วย แนะแนว เพิ่มเติม
นางสาววรรษมล สีเหนี่ยง
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
นางสาวจิรนันท์ สุวรรณชัยรบ
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
นายวิญญ์ แสงสด
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม

หน้า