นางสาวชนิดาภา ปลั่งกลาง
ครูผู้ช่วย การงานอาชีพฯ เพิ่มเติม
นายณรงค์ชัย หล่อประเสริฐ
ครูผู้ช่วย การงานอาชีพฯ เพิ่มเติม
นางสาวจิตตินัฏฐ์ สุขบัณฑิตย์
ครูผู้ช่วย การงานอาชีพฯ เพิ่มเติม
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวิดา จันทะขาล
ครูผู้ช่วย การงานอาชีพฯ เพิ่มเติม
ว่าที่ ร.ต.บุญญาธิการ รอดคำ
ครูผู้ช่วย การงานอาชีพฯ เพิ่มเติม
นายพนม บุญมางำ
ครูผู้ช่วย การงานอาชีพฯ เพิ่มเติม
นายพชรพล พลธี
ครูผู้ช่วย การงานอาชีพฯ เพิ่มเติม
นางสาวสุภาพร โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย การงานอาชีพฯ เพิ่มเติม
นางสาวกชกร ศรีษาพุทธ
ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ เพิ่มเติม
นายพงศธร แสนช่าง
ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ เพิ่มเติม
นางสาวจรินทร์ทิพย์ สิงห์เอ้ย
ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ เพิ่มเติม
นายยุทธนา ขันธวิธิ
ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ เพิ่มเติม
นางสาวรัชฎาภรณ์ ผิวนวล
ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ เพิ่มเติม
นางสาวกรรณิการ์ สุขเกษม
ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ เพิ่มเติม
นางสาวชญานุตย์ เจริญกิจ
ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ เพิ่มเติม
นางสาวสิเรียม แชหมื่อ
ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ เพิ่มเติม
นางสาวเจนนภา ทัสเตโมโต
ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ เพิ่มเติม
นางสาวจิตติภาภรณ์ เตรียมทนะ
ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ เพิ่มเติม
นิรชา อุ่นทรัพย์
ครู ค.ศ.1 เพิ่มเติม
นางสาวเวธกา ชุมทอง
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม

หน้า