นายแพทย์วีระศักดิ์ ธีรพันธุ์เจริญ มีจิตศรัทธาบริจาคเงินตามวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

นายแพทย์วีระศักดิ์ ธีรพันธุ์เจริญ มีจิตศรัทธาบริจาคเงินตามวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับนักเรียนดังนี้ 1. สนับสนุนนักเรียนที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ จำนวน 2 คน คือ นางสาวตรีสกลุ ตองสาริ ตามโครงการ Education First ณ เมือง New York ประเทศสหรัฐอเมริกา และนางสาวรัชนีกร คงสมแดน ตามโครการ YES ณ เมือง  Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา 2. มอบให้นักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นละ 10 คน รวม 40 คน โดยมีตัวแทนนักเรียนรับมอบดังนี้ 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เด็กชายเคนจิ อิโชดะ  2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เด็กหญิงณัฏฐากร หิดาวรรณ 3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวชนันพร สันติกลาง 4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวบุษกร ศิริจันทร์เพ็ญ

Tags: