ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


รูปภาพของ nitiwadee

ประเภทข่าว: 

วันที 19 กันยายน 2556 คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาได้มาดูงานที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และได้เข้าดูงานในส่วนของงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน

Tags: