วัดป่าสัก โบราณสถานภายในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

วัดป่่าสัก ตั้งอยู่ในเกาะเมืองภายในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย บริเวณด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี จากหลักฐานเอกสาร ไม่ปรากฏประวัติการสร้างที่แน่นอน แต่หลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานได้ว่า วัดป่าสักน่าจะถูกสร้างในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้น-ตอนกลาง (ราวพุทธศตวรรษที่ 19-20) และมีการบูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้งในสมัยอยุธยาตอนปลาย (ราวพุทธศตวรรษที่ 23-24)
แผนผังวัดเดิมนั้น ไม่สามารถกำหนดได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ภายในโรงเรียน แต่ยังปรากฎแนวคูอยู่ทางทิศใต้ สิ่งก่อสร้างสำคัญที่ปรากฎอยู่ภายในวัดได้แก่ เจดีย์ทรงปรางค์อันเป็นสิ่งก่อสร้างหลักภายในวัด และซากโบราณสถานทรงเหลี่ยม ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเจดีย์ทรงปรางค์ สันนิษฐานได้ว่าเป็น มณฑป
กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนวัดป่าสัก ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 58 ตอนที่ 16 วันที่ 18 มีนาคม 2484 ซึ่งในปี 2555 กรมศิลปากร ได้ดำเนินการบูรณะโบราณสถานแห่งนี้ โดยเป็นการบูรณะเสริมความั่นคงตามสภาพรูปแบบเดิมของโบราณสถานเอาไว้ 
 
WAT PA SAK
This temple ruin is located on the city island along the northern part of Rojana Road. It is situated on the property of Ayutthaya Wittayalai School. Wat Pa Sak is one of the three temple ruins that are still visible at this school. The other two are Wat Mae Nang Muk and Wat Saphan Nak.
 
There are two structures standing in situ. One of these is a medium-sized chedi. This was built in the Khmer-influenced style known as a prang. Although it has been heavily eroded, some stucco remains that give it a similar appearance as the prang at Wat Som. For this reason, it is believed by some archaeologists that Wat Pa Sak was constructed during the early-Ayutthaya period. There are a number of large holes dug into its sides, which has greatly weakened its stability Today the reliquary tower is prevented from toppling over by metal girders that hold it in place.
 
The second structure is a bit more mysterious. It has also badly eroded. This square-like structure appears to be the elevated base of a sermon hall. The top of this base seems to have collapsed into a mound. Only a small portion of its walls and some stucco can still be discerned at the top. There are several large holes dug into the sides by looters. Interestingly, based on the positioning of these two structures, Wat Pa Sak would appear to be aligned on a north/south axis - a rare traits for monasteries in the early Ayutthaya period.  
 
Wat Pa Sak also has a large number of Buddha images on site. Among this scattered detritus is a carved bowl-like structure. There is evidence that Wat Pa Sak was restored in the late period, which suggests it was still active at the time when Ayutthaya fell to the Burmese.
 
There is little known about this monastery’s history. A canal once ran along an east/west axis just north of Wat Pa Sak, which provided easy access to the monastery. To its east was a small pond that also provided boat axis. Additional canals around Wat Pa Sak formed a small island for this monastery to rest upon. Some traces of these canals are still visible today.
 
Wat Pa Sak was excavated by the Fine Arts department in 2001. A Buddha image was found inside the prang as well as a variety of pottery.  It is possible that portions of this monastery were destroyed during the construction of Rojana Road.  (Text & by Ken May - August 2009  Photographs by Tricky Vandenberg)
 
Addendum
 
Wat Pa Sak can be translated as the "Monastery of the Teak Forest". The site is indicated on a mid-19th century map in a nearly identical position as on Phraya Boran Rachathanin's map drafted in 1926. The mid-19th century map indicates the existence of a chedi, which at present still can be seen.Addendum by Tricky Vandenberg - April 2011
 

Tags: