สถิตผลสอบ O-net ปีการศึกษา 2556 ชั้น ม.3 และ ม.6


รูปภาพของ kittipat

ประเภทข่าว: 

สถิติผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
รายงานนักเรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป แยกเป็นรายวิชา

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: