กิจกรรมร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ระดับชั้น ม.6 โดยคณะกรรมการนักเรียน กลุ่มชั้น ม.6


รูปภาพของ kittipat
รูป 1

ประเภทข่าว: 

ในวันพุทธที่ 21 พฤษภาคม 2557 ระดับชั้น ม.6 ได้ทำกิจกรรม กิจกรรมร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ระดับชั้น ม.6
ดำเนินการโดยคณะกรรมการนักเรียน กลุ่มชั้น ม.6 ที่ได้รับการคัดเลือกจากการเลือกตั้งภายในระดับชั้น