สอบจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จ้ดให้มีการสอบเพื่อจัดห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เพื่อจัดกลุ่มนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถใกล้เคียงกัน เพื่อสะดวกในการจัดการเรียนสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 เพื่อจะจัดห้องเรียนจำนวน 18 ห้องเรียน

Tags: