โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

คณะครู นักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพ โดยมีอาจารย์พิกุล สุขเกษม หัวหน้ากลุมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และครู อาจารย์ร่วมในการรณรงค์ 25 มิถุนายน 2558

Tags: