ประชุมงานอาคารสถานที่ ทุกเช้า เพื่อแจกงานให้แม่บ้าน ภารโรงได้ปฏิบัติงานในแต่ละวัน


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

ประชุมงานอาคารสถานที่ ทุกเช้าของทุกวันที่ห้องบริหารทั่วไป เพื่อแจกจ่ายงานให้แม่บ้านและภารโรงได้ปฏิบัติ โดยมี อาจารย์วสุธา ธรรมประสิทธิ์ หัวหน้างาน และ ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง รองหัวหน้า เป็นประธานในที่ประชุม