แบบการประเมิน (งานวัดผล)


รูปภาพของ kittipat

ประเภทข่าว: 

เอกสารประกอบด้วย
- เกณฑ์การประเมินด้านทักษะและกระบวนการ
- เกณฑ์การให้คะแนน ชิ้นงาน
- แบบฟอร์พฤติกรรมเสี่ยง
- แบบประเมินคุณลักษณะ

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: