โรงเรียนรางวัลพระราชทานและนักเรียนพระราชทาน


รูปภาพของ niphaporn

ประเภทข่าว: 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษาผ่านมา 3 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2522 มีนายเจริญ            ลัดดาพงษ์             เป็นผู้อำนวยการ
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2537 มีนายจักรกฤษณ์  ธีระอรรถ              เป็นผู้อำนวยการ
ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2546 มีนายอำนาจ         ศรีชัย                      เป็นผู้อำนวยการ
              จากความร่วมมือร่วมใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร องค์กรภายนอกส่งผลให้
ในครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ได้รับรางวัลสถานศึกษา พระราชทานโดยมี  นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา       
เป็นผู้อำนวยการและยังส่งผลให้นักเรียน นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
             โดยการจัดกิจกรรมและบรรยากาศการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 5 ส่วน ส่วนที่ 1 คือกิจกรรมการทำพิธีหน้าเสาธง   ส่วนที่ 2 นิทรรศการอานันท์นทีสู่ชีวีอยุธยา ที่จำลองรูปแบบการค้าขายทางบก ทางน้ำงานศิลปหัตถกรรม อาหาร การประกอบพิธีกรรม   ส่วนที่ 3 การนำเสนอข้อมูลประกอบการประเมินตามตัวบ่งชี้ 6 ด้าน และด้านดีเด่นของโรงเรียน ส่วนที่ 4 นิทรรศการอานันท์ทัศนาวิชาการ นำความสำเร็จของโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมานำเสนอ  ส่วนที่ 5 นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดากับการเป็นต้นแบบของการอ่าน การเขียน 
              วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ผู้อำนวยการและนายต้นตระการ  ทรัพย์ภักดีได้เข้ารับรางวัลโรงเรียน นักเรียนพระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต คณะครู นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้จัดพิธีรับรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ด้วยความภาคภูมิใจในผลงาน และความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน
               การได้มาซึ่งรางวัลพระราชทานนั้นยากมากแล้ว แต่สิ่งที่ยากมากกว่า คือการเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานที่จะดำรงรักษาความเป็นโรงเรียนพระราชทาน ให้ประจักษ์ต่อใจของเราและสายตาของผู้อื่นได้อย่างไร  เป็นหน้าที่ของพวกเรา

Tags: