กิจกรรมอบรมนักเรียนเพื่อเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมแบบปฏิสัมพันธ์


รูปภาพของ niphaporn

ประเภทข่าว: 

เรียนรู้พื้นฐานและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยอุปกรณ์ Makey Makey