กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรฯ


รูปภาพของ niphaporn

ประเภทข่าว: 

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559  กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ได้ศึกษาดูงาน  ณ  โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก 
โดยดำเนินตามโครงการนำคณะกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงาน เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการพัฒนาองค์กรและกระบวนการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและเพื่อส่งเสริมเทคนิควิธีการการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ