จัดอบรมครูด้านคอมพิวเตอร์ (Google App)


รูปภาพของ niphaporn

ประเภทข่าว: 

วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2559  กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี โดยดำเนินการตามโครงการสร้างเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
วัตถุประสงค์
           1.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งครูจะได้รับจากการอบรมและศึกษาดูงานในครั้งนี้
           2.  เพื่อพัฒนาครูเกิดทักษะและสามารถสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย
           3.  เพื่อสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคี จากการร่วมกันทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ

Tags: