มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ จำนวน 20 ท่าน คือ 1. ผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา 2. รองผู้อำนวยการวัชรี ประสพสุข 3. อ.ประภัสสร โพธิ์วรรณ 4. อ.พิกุล สุขเกษม 5. อ.สุรีย์ เวชเดช 6. อ.กิตติ ภู่พงษ์วัฒนา 7. อ. ดำรงค์ โต๊ะชา 8. ดร.วัชรี เทพพุทธารกูร ...


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ จำนวน 20 ท่าน คือ 1. ผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา  2. รองผู้อำนวยการวัชรี ประสพสุข  3. อ.ประภัสสร โพธิ์วรรณ  4. อ.พิกุล สุขเกษม  5. อ.สุรีย์ เวชเดช  6. อ.กิตติ ภู่พงษ์วัฒนา  7. อ. ดำรงค์ โต๊ะชา  8. ดร.วัชรี เทพพุทธารกูร  9. อ.ทิพภา ผดุงวงศ์  10. อ.ปราณี ทรัพย์อุภัย  11. อ.ปัญญา  พูลสวัสดิ์  12. อ.อาณัติ ไพโรจน์ 13. อ.สาทิต หาญลำยวง 14.อ.วรวุฒิ สุพิมล 15. อ.สวง สุขเกษา  16. อ.วัฒนา สุขเกษา 17. อ.จตุพร  กล้วยอ่อน 18. อ.จินดารัตน์ ชาติงาม 19. อ.กุลชรี  พันธุ์พิพัฒน์ 20. อ.สุกัญญา  จิระกิจ

Tags: