อบรมครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยด้านทักษะทางคอมพิวเตอร์


รูปภาพของ niphaporn

ประเภทข่าว: 

  วันที่ 9  มีนาคม 2560  กลุ่มงานคอมพิวเตอร์  จัดอบรมครูโรงเรียนอยุธยาวิทยา ด้านทักษะทางคอมพิวเตอร์  เรื่อง การสร้างสื่อการสอนออนไลน์  จำนวน 60 คน  
มีวัตถุประสงค์
        1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งครูจะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้
        2. เพื่อพัฒนาครูเกิดทักษะและสามารถสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย
        3. เพื่อสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคี จากการร่วมกันทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ