อบรมนักเรียนด้านทักษะทางคอมพิวเตอร์


รูปภาพของ niphaporn

ประเภทข่าว: 

 
วันที่ 7 มีนาคม 2560  
กลุ่มงานคอมพวิเตอร์ได้จัดอบรมนักเรียนเพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์ ตามโครง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
มีวัตถุประสงค์
  1.  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
   2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
   3. พัฒนาผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม