ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ยังไม่มีทีเรียน


รูปภาพของ pairat

ประเภทข่าว: 

 
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สพม.3
เรียน ผู้ปกครองและนักเรียน
หากมีความประสงค์ให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (สพม.3) จัดหาสถานศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1 หรือ ม.4 ให้ยืนความจำนงได้ที่ ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ (ศูนย์ประสานงาน สพม.3 อาคารอเนกประสงค์ ชั้นล่าง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย) หรือที่ ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ระดับโรงเรียน (ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 9 หรือ ห้องวิชาการ อาคาร 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย) 
โดยให้จัดเตรียม สำนำทะเบียนบ้าน และ สำเนาใบแสดงผลการเรียน และแบบฟอร์ม ยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียนไว้ เพื่อรวมส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ต่อไป

รับยื่นความจำนง ระหว่างวันที่ 5 – 18 เมษายน 2560 ณ สพม.3 และโรงเรียนในสังกัด
ประกาศผล 23 เมษายน 2560 ที่ www.secondary3.go.th
รายงานตัว 23 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน
 เพื่อผลประโยชน์ของท่านกรุณาเขียนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจน
ขอบคุณข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย