การอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

ฝากประกาศในเว็บโรงเรียน

เรื่องการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

 

จากการที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ศูนย์การอบรมของทุกสังกัด ทั่วประเทศ

• วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

• วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

• วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2560 ระดับชั้นประถมศึกษา 

โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ศูนย์การอบรมทั่วประเทศและต้องลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์

 http://pd.ipst.ac.th/?p=2341

ทางโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยขอแจ้งให้ทราบว่า ในการอบรมครั้งนี้โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นศูนย์การอบรมเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาเท่านั้น

ไม่ได้เป็นศูนย์อบรมระดับมัธยมศึกษา

ปลายและจัดให้เฉพาะครูในโรงเรียนโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา จำนวน 2250 โรงเรียน(ดูรายชื่อโรงเรียนเหล่านี้ได้ทางเว็บไซต์ที่ผู้สมัครต้องเข้าลงทะเบียนออนไลน์ ข้างต้น)

ดังนั้นผู้ที่สมัครเข้าอบรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรุณาสมัครใหม่ไปที่ศูนย์อื่นที่เป็นศูนย์อบรมม.ปลาย

ส่วนครูระดับม.ต้นและประถมศึกษาที่ไม่ได้สังกัดโรงเรียน 2250 โรงเรียนดังกล่าวข้างต้นแต่สมัครมาแล้ว  ทางโรงเรียนขออนุญาตให้สิทธิกับโรงเรียนตามเป้าหมายของสพฐ.ก่อน ถ้ามีที่ว่างจึงจะพิจารณาเข้ารับการอบรม ซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้งการอบรมครูสะเต็ม

Tags: