อยุธยาวิทยาลัยติวเข้มบุคลากรการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน ขับเคลื่อนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การบริการ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศประเภทต่างๆ


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (www.ayw.ac.th) ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูที่ดูแลเว็บไซต์ ในส่วนของงาน ฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ครูจิรัฏฐ์ แย้มประดิษฐ์ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์โรงเรียน (Admin) เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560
 
นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวว่า การทำงานหรือการติดต่อสื่อสารข้อมูลในปัจจุบันนั้นจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการบริการ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศประเภทต่างๆ หรือการเข้าใช้ข้อมูลขององค์กรหรือหน่วยงานราชการก็เช่นกัน ล้วนแล้วแต่อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์กันทั้งสิ้น   ซึ่งการพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถมีความโดดเด่นและสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ก็ถือว่าเป็น  สิ่งหนึ่งที่ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรหรือหน่วยงานเช่นกัน
 
ดังนั้นการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และแนะนำวิธีในการสร้างเว็บไซต์ที่สะดวก ถูกต้องตรงความต้องการแก่บุคลากรโรงเรียน เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ขององค์กรหรือหน่วยงานผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป///