ENGLISH TODAY


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย   จัดกิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน  โดยความร่วมมือกับครูต่างชาติเจ้าของภาษามาให้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษหน้าเสาธงช่วงเช้าแก่นักเรียนทุกระดับชั้น  ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เหมาะสมกับช่วงวัย ตามสถานการณ์สำคัญๆ พร้อมกับยกตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆ  ในการใช้คำศัพท์  และให้นักเรียนตัวแทนมาทำหน้าที่จิตอาสาแปลบทสนทนาเป็นภาษาไทยด้วย.