รายงานพิเศษ พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีวางพวงมาลา รัชกาลที่ 8 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 บริเวณสนามหน้าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

เช้าวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีวางพวงมาลา ถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 โดยมี นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

 

ดร.สมศักดิ์ ชโลธร ผอ.สก.สค. เป็นผู้แทน พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก นายกสมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์และกรรมการสมาคมฯ ,พ.อ.อ.นรชัย กฤษณะเกษกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย,นายเฉลิมศักดิ์ ภาระปัญญา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย,หัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษาทุกหน่วย ข้าราชการครู 

 

และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน  แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และในวันเดียวกันนี้ยังได้จัดพิธีมอบทุนในหลวงอานันท์ให้กับนักเรียน-ศิษย์เก่าที่มี ผลการเรียนดี  มีความประพฤติดี อีกด้วย

 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งแสนบาท ในการสร้างอาคารเรียน  1 หลัง (อาคารสิริมงคลานันท์) หอประชุม 1 หลัง (หอประชุมพระราชทาน) และบ้านพักครูอีกจำนวน 20 หลัง โดยพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ตั้งอยู่ ณ สนามกลางโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย บริเวณด้านหน้าอาคารสิริมังคลานันท์ ซึ่งในทุกๆวันจันทร์นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจะทำการถวายพวงมาลัยข้อพระกรและทำการถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน และในทุกๆวันที่  9 มิถุนายน ในทุกๆ ปี  จึงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน  พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ.2448 ปัจจุบันโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยเปิดรับนักเรียนหญิงเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อปีการศึกษา 2515 และรับนักเรียนหญิงเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา 2538 ซึ่งในปัจจุบันเป็นการจัดการศึกษาแบบสหศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมปัจจุบันตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

ผลงานเชิงประจักษ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยที่ผ่านมา อาทิ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2557,โรงเรียนรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558,รางวัลชนะเลิศระดับประเทศเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน,ผลงานนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 66 ผลงานด้านดนตรีไทยจำนวน 5 รายการและทัศนศิลป์ ม.ปลาย 1 รายการ.

 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

ครูจิรัฏฐ์ แย้มประดิษฐ์ , ทีมงาน AYW TV, ชมรมช่างภาพ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / ภาพ

ครูนนทกาล รูปเอี่ยม / รายงาน

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

Tags: