“อยุธยาวิทยาลัย” คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้านักอนุรักษ์


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

วันนี้ 10 มิถุนายน 2560 นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกซ้อมโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตามโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี สนอง พระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (อพ.สธ. – มทร.สุวรรณภูมิ)

Tags: