นักเรียนเข้าร่วมสนับสนุนโครงการตาม MOU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อเข้าค่ายกิจกรรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

คณะครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำนักเรียนเข้าร่วมสนับสนุนโครงการตาม MOU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อเข้าค่ายกิจกรรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร ร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560