รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพปลา งานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เจ้าฟ้านักอนุรักษ์


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำเข้าเรียนเข้าแข่งขันความสามารถทางด้านศิลปะ งานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้านักอนุรักษ์  จัดโดยมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อ 10 มิถุนายน 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพปลา
จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ เมื่อ 14 เม.ย. 2541 การรักทรัพยากร คือการรักชาติรักแผ่นดิน ทาง อพ.สธ. และหน่วยงาน จึงสนองพระราชดำริส่วนนี้ ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากร 3 ส่วน คือ ทางชีวภาพ กายภาพ และภูมิปัญญาในพื้นที่ทั่วประเทศ  เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร.
/ / / / / / / 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / ภาพ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ฝ่ายบริหารทั่วไป / ข่าว