อยุธยาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

15 มิถุนายน 2560 : นายวรากร  รื่นกมล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพีธีไหว้ครูของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในการนี้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู และขอความเป็นมงคลให้เกิดกับตัวนักเรียน  สำหรับพิธีไหว้ครูนั้นเป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ผู้ประสาทวิชา  ในแขนงต่างๆ ที่ผู้เป็นศิษย์พึงกระทำเพื่อเป็นมงคลแก่ตนเอง  โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงความเคารพครู ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการส่งเสริมการแสดงออกในด้านศักยภาพของนักเรียน  โดยผ่านกิจกรรมการทำพานไหว้ครูทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานและ การวางแผนร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและรักความเป็นไทย
 
นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนตอนหนึ่งว่า   การทำเข้าร่วมพิธีไหว้ครูในวันนี้ส่งผลให้นักเรียนเกิด “มลคล” ซึ่ง มงคลนั่นหมายถึง เหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต  ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติ โดยเฉพาะ มงคล 38 ประการ ประการหนึ่งที่หยิบยกมาในวันนี้ คือ มงคลข้อที่ 3 การบูชาบุคคลที่ควรบูชา หมายถึง การแสดงความเคารพบุคคลที่เรานับถือ  ยกย่อง  เลื่อมใส  ในบุคคลคนนั้น ซึ่งนักเรียนทุกคนปฏิบัติก็จะเป็นผู้มีความสุขความเจริญ.
 
ธีรการณ์ สุสุขเสียง,ทีมงาน AYW TV : ภาพ
นนทกาล รูปเอี่ยม : ข่าว
งานประชาสัมพันธ์  กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: 

Tags: