โรงเรียนนครสวรรค์ศึกษาดูงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยุธยาวิทยาลัย


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

วันนี้ (16 มิถุนายน 2560) โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนครสวรรค์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาบุคลากรของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โอกาสนี้ นายมานิต แถบทอง  รองผู้อำนวยการ  กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน คณะครูกลุ่มบริหารวิชาการพร้อม ให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ Warakorn 4G  Model ตามแนวทางการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทาง TQA
ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการ ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝัง คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและดำรงชีวิต ได้อย่างมีความสุข.
/ / / / / / / / / 
ว่าที่ร้อยตรีเชาวรินทร์  ดีฉาย : ภาพ
งานประชาสัมพันธ์  กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

Tags: