โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ลูกอยุธยาวิทยาลัย มารยาทงามตามแบบไทย”


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำโดยครูนำทิพย์ มหานิยม และครูรดามณี สายพัฒนะ จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ลูกอยุธยาวิทยาลัย มารยาทงามตามแบบไทย” ซึ่งวันที่ 20 มิ.ย.60 ได้ไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย กับนักเรียน ม.2 วิทยากรได้แก่ทีมงานประธานนักเรียน นักเรียน ม.6 และตัวแทนนักเรียนที่ได้รางวัลจากการประกวดมารยาทไทย สาธิตให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีมารยาทที่ถูกต้องและดีงาม ซึ่งครอบคลุมถึงกิริยา วาจาต่าง ๆ เช่น การยืน การเดิน การนั่ง รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่างๆ เพื่อความน่าอยู่ของสังคมไทย  เป็นการเสริมสร้างความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีให้เกิดขึ้น แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทงามตามแบบไทยที่ถูกต้องเหมาะสมแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทยด้านมารยาท และนำมาพัฒนาตนเอง รวมทั้ง สามารถเผยแพร่แก่บุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง
/ / / / / / / 
ทีมงาน AYW TV : ภาพ

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: 

Tags: