ขอแสดงความยินดีและขอเชิญร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ที่เป็นเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ซึ่งเป็นการประกวดระดับอำเภอ จัดโดย กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข สำหรับผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนแข่งขันระดับต่อไป รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  และรางวัลชมเชย

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560 นี้ จัดเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และป้องกันเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ในโอกาสนี้โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีและขอเชิญร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยชนะเลิศการ แข่งขันในลำดับต่อไป .
/ / / / / / / / / / / / /

ว่าที่ ร.ต.หญิงชนานาถ ธนทัตนันทโชติ : ภาพ

...งานประชาสัมพันธ์  กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

Tags: