โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยขับเคลื่อน โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน โดยได้รับเกียรติจากนายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการฝึกอบรมและรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน โดยมีนายพรเทพ ตรีสิทธิ์ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม  ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จัดทำขึ้นสอดรับกับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี พ.ศ.2560 ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน  เป้าหมายคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับแด็กและเยาวชน ในกลุ่มวัยรุ่น (อายุ 13-19 ปี) ลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและร่วมกันต้านภัยยาเสพติด และมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด นอกจากมีการฝึกอบรมให้ความรู้แล้ว ลูกเสือ/เนตรนารี  ยังได้เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและให้ความรู้แก่ประชาชนอีกด้วย.
 
AYW TV : ภาพ

Tags: